Proefschrift

ϭϬϯ 4 CORPUS STUDY: EFFECTIVENESS ƉƉĞŶĚŝdž ͘ ŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ŽƵƚĐŽŵĞ ďĞƚǁĞĞŶ ŐƌŽƵƉ ŽĨ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽ ĂƩĞŶĚĞĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϰ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉLJ ;ŶсϳϮͿ ĂŶĚ ŐƌŽƵƉ ŽĨ ĐŽŶƚƌŽů ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽ ĂƩĞŶĚĞĚ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ ;ŶсϴϭͿ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͗ ƉĞƌ ƉƌŽƚŽĐŽů ĂŶĂůLJƐĞƐ WƌŝŵĂƌLJ ŽƵƚĐŽŵĞ PSC ƌƵĚĞ ĂŶĂůLJƐĞƐ ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐa ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐď ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ĐƟǀŝƚLJ ϭ ͲϬ͘ ϯϭ ;ͲϬ͘ ϵϰ ƚŽ Ϭ͘ ϯϮͿ Ϭ͘ ϯϰ ͲϬ͘ ϲϬ ;Ͳϭ͘ ϮϮ ƚŽ Ϭ͘ ϬϮͿ Ϭ͘ Ϭϲ ͲϬ͘ ϱϳ ;Ͳϭ͘ ϭϴ ƚŽ Ϭ͘ ϬϱͿ Ϭ͘ Ϭϳ ĐƟǀŝƚLJ Ϯ Ϭ͘ Ϭϲ ;ͲϬ͘ ϱϴ ƚŽ Ϭ͘ ϲϵͿ Ϭ͘ ϴϲ ͲϬ͘ Ϯϭ ;ͲϬ͘ ϴϰ ƚŽ Ϭ͘ ϰϯͿ Ϭ͘ ϱϮ ͲϬ͘ ϭϰ ;ͲϬ͘ ϳϲ ƚŽ Ϭ͘ ϰϵͿ Ϭ͘ ϲϳ ĐƟǀŝƚLJ ϯ ͲϬ͘ ϰϭ ;Ͳϭ͘ ϭϱ ƚŽ Ϭ͘ ϯϮͿ Ϭ͘ Ϯϳ ͲϬ͘ ϲϮ ;Ͳϭ͘ ϯϳ ƚŽ Ϭ͘ ϭϮͿ Ϭ͘ ϭϬ ͲϬ͘ ϲϬ ;Ͳϭ͘ ϯϱ ƚŽ Ϭ͘ ϭϰͿ Ϭ͘ ϭϭ ^ĞĐŽŶĚĂƌLJ ŽƵƚĐŽŵĞƐ 4DSQ ^ŽŵĂƟnjĂƟŽŶ ͲϬ͘ ϳϳ ;Ͳϭ͘ ϵϳ ƚŽ Ϭ͘ ϰϮͿ Ϭ͘ ϮϬ ͲϬ͘ ϵϴ ;ͲϮ͘ ϭϵ ƚŽ Ϭ͘ ϮϮͿ Ϭ͘ ϭϭ ͲϬ͘ ϴϵ ;ͲϮ͘ Ϭϳ ƚŽ Ϭ͘ ϯϬͿ Ϭ͘ ϭϰ ŝƐƚƌĞƐƐ Ͳϭ͘ ϭϱ ;ͲϮ͘ ϳϰ ƚŽ Ϭ͘ ϰϰͿ Ϭ͘ ϭϱ Ͳϭ͘ Ϯϲ ;ͲϮ͘ ϴϵ ƚŽ Ϭ͘ ϯϲͿ Ϭ͘ ϭϯ Ͳϭ͘ Ϯϯ ;ͲϮ͘ ϴϲ ƚŽ Ϭ͘ ϰϭͿ Ϭ͘ ϭϰ ĞƉƌĞƐƐŝŽŶ ͲϬ͘ ϱϰ ;Ͳϭ͘ ϭϰ ƚŽ Ϭ͘ ϬϲͿ Ϭ͘ Ϭϳ ͲϬ͘ ϱϲ ;Ͳϭ͘ ϭϲ ƚŽ Ϭ͘ ϬϯͿ Ϭ͘ Ϭϲ ͲϬ͘ ϱϴ ;Ͳϭ͘ ϭϴ ƚŽ Ϭ͘ ϬϮͿ Ϭ͘ Ϭϲ ŶdžŝĞƚLJ ͲϬ͘ ϱϰ ;Ͳϭ͘ ϱϭ ƚŽ Ϭ͘ ϰϯͿ Ϭ͘ Ϯϴ ͲϬ͘ ϰϵ ;Ͳϭ͘ ϰϳ ƚŽ Ϭ͘ ϱϬͿ Ϭ͘ ϯϯ ͲϬ͘ ϱϬ ;Ͳϭ͘ ϱϬ ƚŽ Ϭ͘ ϰϵͿ Ϭ͘ ϯϮ ^ĞǀĞƌŝƚLJ ƐLJŵƉƚŽŵƐ EZ^ ͲϬ͘ ϭϭ ;ͲϬ͘ ϳϬ ƚŽ Ϭ͘ ϰϴͿ Ϭ͘ ϳϮ ͲϬ͘ ϯϯ ;ͲϬ͘ ϴϵ ƚŽ Ϭ͘ ϮϯͿ Ϭ͘ Ϯϱ ͲϬ͘ Ϯϴ ;ͲϬ͘ ϴϰ ƚŽ Ϭ͘ ϮϵͿ Ϭ͘ ϯϰ ^&Ͳϯϲ WŚLJƐŝĐĂů ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ Ϯ͘ Ϯϯ ;ͲϮ͘ ϰϳ ƚŽ ϲ͘ ϵϯͿ Ϭ͘ ϯϱ Ϯ͘ ϴϵ ;Ͳϭ͘ ϴϲ ƚŽ ϳ͘ ϲϱͿ Ϭ͘ Ϯϯ Ϯ͘ ϯϰ ;ͲϮ͘ ϯϳ ƚŽ ϳ͘ ϬϱͿ Ϭ͘ ϯϯ ZŽůĞ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ƉŚLJƐŝĐĂů ϯ͘ ϱϰ ;Ͳϲ͘ Ϯϭ ƚŽ ϭϯ͘ ϯϬͿ Ϭ͘ ϰϳ ϲ͘ ϯϬ ;Ͳϯ͘ ϱϰ ƚŽ ϭϲ͘ ϭϰͿ Ϭ͘ Ϯϭ ϱ͘ ϳϲ ;Ͳϯ͘ ϵϵ ƚŽ ϭϱ͘ ϱϭͿ Ϭ͘ Ϯϱ ZŽůĞ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĞŵŽƟŽŶĂů ϭ͘ ϳϬ ;Ͳϴ͘ ϰϴ ƚŽ ϭϭ͘ ϴϴͿ Ϭ͘ ϳϰ ϯ͘ ϭϵ ;Ͳϳ͘ ϮϮ ƚŽ ϭϯ͘ ϲϬͿ Ϭ͘ ϱϱ Ϯ͘ ϴϴ ;Ͳϳ͘ ϱϮ ƚŽ ϭϯ͘ ϮϴͿ Ϭ͘ ϱϵ ^ŽĐŝĂů ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ Ϯ͘ ϱϴ ;Ͳϯ͘ ϯϲ ƚŽ ϴ͘ ϱϭͿ Ϭ͘ ϯϵ ϰ͘ ϳϮ ;Ͳϭ͘ ϮϬ ƚŽ ϭϬ͘ ϲϱͿ Ϭ͘ ϭϮ ϰ͘ ϲϳ ;Ͳϭ͘ ϯϬ ƚŽ ϭϬ͘ ϲϰͿ Ϭ͘ ϭϮ ŽĚŝůLJ ƉĂŝŶ Ϯ͘ ϲϯ ;ͲϮ͘ ϭϱ ƚŽ ϳ͘ ϰϭͿ Ϭ͘ Ϯϴ ϯ͘ ϴϲ ;ͲϬ͘ ϵϰ ƚŽ ϴ͘ ϲϱͿ Ϭ͘ ϭϭ ϯ͘ Ϭϲ ;Ͳϭ͘ ϲϲ ƚŽ ϳ͘ ϳϴͿ Ϭ͘ ϮϬ ŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůͲďĞŝŶŐ ϭ͘ ϵϴ ;ͲϮ͘ Ϯϱ ƚŽ ϲ͘ ϮϬͿ Ϭ͘ ϯϲ Ϯ͘ ϲϮ ;Ͳϭ͘ ϳϮ ƚŽ ϲ͘ ϵϱͿ Ϭ͘ Ϯϰ Ϯ͘ ϱϵ ;Ͳϭ͘ ϳϲ ƚŽ ϲ͘ ϵϱͿ Ϭ͘ Ϯϰ ŶĞƌŐLJͬ ĨĂƟŐƵĞ Ϯ͘ ϴϭ ;Ͳϭ͘ ϲϲ ƚŽ ϳ͘ ϮϴͿ Ϭ͘ ϮϮ ϰ͘ Ϯϲ ;ͲϬ͘ ϭϵ ƚŽ ϴ͘ ϳϭͿ Ϭ͘ Ϭϲ ϯ͘ ϳϯ ;ͲϬ͘ ϳϭ ƚŽ ϴ͘ ϭϴͿ Ϭ͘ ϭϬ 'ĞŶĞƌĂů ŚĞĂůƚŚ Ϯ͘ ϰϯ ;Ͳϭ͘ ϯϯ ƚŽ ϲ͘ ϭϵͿ Ϭ͘ ϮϬ ϯ͘ ϭϳ ;ͲϬ͘ ϲϯ ƚŽ ϲ͘ ϵϳͿ Ϭ͘ ϭϬ ϯ͘ ϰϰ ;ͲϬ͘ ϯϯ ƚŽ ϳ͘ ϮϬͿ Ϭ͘ Ϭϳ ,ĞĂůƚŚ ĐŚĂŶŐĞ ϭϬ͘ ϲϵ ;ϯ͘ ϳϭ ƚŽ ϭϳ͘ ϲϳͿ Ϭ͘ ϬϬϯΎ ϭϭ͘ ϲϳ ;ϰ͘ ϲϯ ƚŽ ϭϴ͘ ϳϭͿ Ϭ͘ ϬϬϭΎ ϭϬ͘ ϯϳ ;ϯ͘ ϰϲ ƚŽ ϭϳ͘ ϮϳͿ Ϭ͘ ϬϬϯΎ PCS ϭ͘ ϯϲ ;ͲϬ͘ ϰϰ ƚŽ ϯ͘ ϭϳͿ Ϭ͘ ϭϰ ϭ͘ ϳϳ ;ͲϬ͘ Ϭϱ ƚŽ ϯ͘ ϱϴͿ Ϭ͘ Ϭϲ ϭ͘ ϱϯ ;ͲϬ͘ Ϯϱ ƚŽ ϯ͘ ϯϭͿ Ϭ͘ Ϭϵ MCS Ϭ͘ ϴϳ ;Ͳϭ͘ ϯϵ ƚŽ ϯ͘ ϭϯͿ Ϭ͘ ϰϱ ϭ͘ ϭϱ ;Ͳϭ͘ ϭϳ ƚŽ ϯ͘ ϰϴͿ Ϭ͘ ϯϯ ϭ͘ ϭϲ ;Ͳϭ͘ ϭϵ ƚŽ ϯ͘ ϱϬͿ Ϭ͘ ϯϯ /WYͲ ϭ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ŝůůŶĞƐƐ ͲϬ͘ ϯϰ ;ͲϬ͘ ϵϭ ƚŽ Ϭ͘ ϮϯͿ Ϭ͘ Ϯϰ ͲϬ͘ ϰϯ ;Ͳϭ͘ ϬϬ ƚŽ Ϭ͘ ϭϱͿ Ϭ͘ ϭϱ ͲϬ͘ ϰϮ ;Ͳϭ͘ ϬϬ ƚŽ Ϭ͘ ϭϲͿ Ϭ͘ ϭϱ Ϯ͘ džƉĞĐƚĞĚ ƟŵĞůŝŶĞ ŽĨ ŝůůŶĞƐƐ Ϭ͘ ϭϵ ;ͲϬ͘ ϱϯ ƚŽ Ϭ͘ ϵϮͿ Ϭ͘ ϲϬ Ϭ͘ ϭϯ ;ͲϬ͘ ϲϮ ƚŽ Ϭ͘ ϴϳͿ Ϭ͘ ϳϯ Ϭ͘ Ϭϴ ;ͲϬ͘ ϲϳ ƚŽ Ϭ͘ ϴϯͿ Ϭ͘ ϴϰ ϯ͘ WĞƌƐŽŶĂů ĐŽŶƚƌŽů ͲϬ͘ ϯϲ ;Ͳϭ͘ Ϭϯ ƚŽ Ϭ͘ ϯϮͿ Ϭ͘ ϯϬ ͲϬ͘ ϱϮ ;Ͳϭ͘ Ϯϭ ƚŽ Ϭ͘ ϭϳͿ Ϭ͘ ϭϰ ͲϬ͘ ϱϭ ;Ͳϭ͘ ϮϬ ƚŽ Ϭ͘ ϭϴͿ Ϭ͘ ϭϱ ϰ͘ dƌĞĂƚŵĞŶƚ ĐŽŶƚƌŽů Ϭ͘ ϭϯ ;ͲϬ͘ ϱϴ ƚŽ Ϭ͘ ϴϯͿ Ϭ͘ ϳϮ Ϭ͘ Ϭϱ ;ͲϬ͘ ϲϳ ƚŽ Ϭ͘ ϳϴͿ Ϭ͘ ϴϵ Ϭ͘ Ϭϱ ;ͲϬ͘ ϲϴ ƚŽ Ϭ͘ ϳϴͿ Ϭ͘ ϵϬ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw