Proefschrift

ϭϬϰ 4 CHAPTER 4 ^ĞĐŽŶĚĂƌLJ ŽƵƚĐŽŵĞ /WYͲ ƌƵĚĞ ĂŶĂůLJƐĞƐ ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐa ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐď ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϱ͘ /ĚĞŶƟƚLJ ͲϬ͘ ϭϲ ;ͲϬ͘ ϳϲ ƚŽ Ϭ͘ ϰϰͿ Ϭ͘ ϲϬ ͲϬ͘ Ϯϴ ;ͲϬ͘ ϴϳ ƚŽ Ϭ͘ ϯϭͿ Ϭ͘ ϯϱ ͲϬ͘ ϯϯ ;ͲϬ͘ ϵϮ ƚŽ Ϭ͘ ϮϱͿ Ϭ͘ Ϯϲ ϲ͘ ŽŶĐĞƌŶ ĂďŽƵƚ ŝůůŶĞƐƐ ͲϬ͘ ϭϱ ;ͲϬ͘ ϴϬ ƚŽ Ϭ͘ ϱϬͿ Ϭ͘ ϲϲ ͲϬ͘ ϯϭ ;ͲϬ͘ ϵϳ ƚŽ Ϭ͘ ϯϱͿ Ϭ͘ ϯϲ ͲϬ͘ ϯϮ ;ͲϬ͘ ϵϴ ƚŽ Ϭ͘ ϯϱͿ Ϭ͘ ϯϱ ϳ͘ ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ ŝůůŶĞƐƐ ͲϬ͘ ϲϰ ;Ͳϭ͘ ϯϴ ƚŽ Ϭ͘ ϬϵͿ Ϭ͘ Ϭϵ ͲϬ͘ ϴϭ ;Ͳϭ͘ ϱϲ ƚŽ ͲϬ͘ ϬϲͿ Ϭ͘ ϬϯϰΎ ͲϬ͘ ϴϰ ;Ͳϭ͘ ϱϴ ƚŽ ͲϬ͘ ϬϵͿ Ϭ͘ ϬϮϴΎ ϴ͘ ŵŽƟŽŶĂů ƌĞƐƉŽŶƐĞ ͲϬ͘ Ϭϴ ;ͲϬ͘ ϳϲ ƚŽ Ϭ͘ ϲϭͿ Ϭ͘ ϴϯ ͲϬ͘ Ϯϭ ;ͲϬ͘ ϵϬ ƚŽ Ϭ͘ ϰϴͿ Ϭ͘ ϱϱ ͲϬ͘ ϯϬ ;ͲϬ͘ ϵϴ ƚŽ Ϭ͘ ϯϵͿ Ϭ͘ ϰϬ IAS / ^ ƚŽƚĂů ͲϮ͘ ϲϭ ;Ͳϱ͘ ϯϱ ƚŽ Ϭ͘ ϭϰͿ Ϭ͘ Ϭϲ ͲϮ͘ ϳϳ ;Ͳϱ͘ ϱϱ ƚŽ Ϭ͘ ϬϭͿ Ϭ͘ Ϭϱ ͲϮ͘ ϲϯ ;Ͳϱ͘ ϰϯ ƚŽ Ϭ͘ ϭϳͿ Ϭ͘ Ϭϲ ,ĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ĂŶdžŝĞƚLJ ͲϮ͘ Ϯϰ ;Ͳϰ͘ ϭϯ ƚŽ ͲϬ͘ ϯϲͿ Ϭ͘ ϬϮϬΎ ͲϮ͘ ϯϵ ;Ͳϰ͘ ϯϬ ƚŽ ͲϬ͘ ϰϵͿ Ϭ͘ ϬϭϰΎ ͲϮ͘ ϮϮ ;Ͳϰ͘ ϭϰ ƚŽ ͲϬ͘ ϯϭͿ Ϭ͘ ϬϮϯΎ /ůůŶĞƐƐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ͲϬ͘ ϭϱ ;Ͳϭ͘ Ϭϱ ƚŽ Ϭ͘ ϳϲͿ Ϭ͘ ϳϱ ͲϬ͘ Ϯϯ ;Ͳϭ͘ ϭϲ ƚŽ Ϭ͘ ϲϵͿ Ϭ͘ ϲϮ ͲϬ͘ Ϯϭ ;Ͳϭ͘ ϭϱ ƚŽ Ϭ͘ ϳϮͿ Ϭ͘ ϲϲ PSCс WĂƟĞŶƚ ^ƉĞĐŝĮĐ ŽŵƉůĂŝŶƚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͕ ŚŝŐŚĞƌ ƐĐŽƌĞƐ ƌĞŇĞĐƚ ŵŽƌĞ ƉƌŽďůĞŵƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂĐƟǀŝƚLJ͖ ϰ ^Yсϰ ŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ^LJŵƉƚŽŵ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕ ŚŝŐŚĞƌ ƐĐŽƌĞƐ ƌĞŇĞĐƚ ǁŽƌƐĞ ŚĞĂůƚŚ͖ EZ^с EƵŵĞƌŝĐ ZĂƟŶŐ ^ĐĂůĞ͕ ŚŝŐŚĞƌ ƐĐŽƌĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ŵŽƌĞ ƐĞǀĞƌŝƚLJ ŽĨ ƐLJŵƉƚŽŵƐ͖ ^&Ͳϯϲс^ŚŽƌƚͲ&ŽƌŵͲϯϲ͕ ŚŝŐŚĞƌ ƐĐŽƌĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ƋƵĂůŝƚLJ ŽĨ ůŝĨĞ͖ W ^с WŚLJƐŝĐĂů ŽŵƉŽŶĞŶƚ ^ƵŵŵĂƌLJ͖ D ^с DĞŶƚĂů ŽŵƉŽŶĞŶƚ ^ƵŵŵĂƌLJ͖ /WYͲ с/ůůŶĞƐƐ WĞƌĐĞƉƟŽŶ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞͲ ƌŝĞĨ͕ ŚŝŐŚĞƌ ƐĐŽƌĞƐ ƌĞŇĞĐƚ ŵŽƌĞ ƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐ ǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ŝůůŶĞƐƐ͖ / ^с /ůůŶĞƐƐ ƫƚƵĚĞ ^ĐĂůĞ͕ ŚŝŐŚĞƌ ƐĐŽƌĞƐ ƌĞŇĞĐƚ ŚŝŐŚĞƌ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ĂŶdžŝĞƚLJ ĂŶĚ ŝůůŶĞƐƐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ;ŝ͘ Ğ͘ ĞīĞĐƚƐ ŽĨ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞƐͿ͘ Ϳ͘ Ă͗ ĚũƵƐƚĞĚ ĨŽƌ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ŽĨ ĚĂŝůLJ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ͕ ŝŶƚĞŶƐŝƚLJ ŽĨ ƐŽŵĂƟĐ ƐLJŵƉƚŽŵƐ͕ ŝŵƉĞĚĞĚ ďLJ ĐŽŵƉůĂŝŶƚƐ ĂŶĚ ƐŽŵĂƟĐ ƐLJŵƉƚŽŵ ƐĞǀĞƌŝƚLJ ;W,YͲϭϱͿ͖ ď͗ ĚũƵƐƚĞĚ ĨŽƌ ĂŐĞ͕ ŐĞŶĚĞƌ͕ ůĞǀĞů ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ŽĨ ĚĂŝůLJ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ͕ ŝŶƚĞŶƐŝƚLJ ŽĨ ƐŽŵĂƟĐ ƐLJŵƉƚŽŵƐ͕ ŝŵƉĞĚĞĚ ďLJ ĐŽŵƉůĂŝŶƚƐ ĂŶĚ ƐŽŵĂƟĐ ƐLJŵƉƚŽŵ ƐĞǀĞƌŝƚLJ ;W,YͲϭϱͿ͘ Appendix B. ŽŶƟŶƵĞĚ͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw