Proefschrift

ϭϮϳ 4 CORPUS STUDY: EFFECTIVENESS Supplement S5. ^ƵŵŵĂƌLJ ƌĞƐƵůƚƐ ƐĞĐŽŶĚĂƌLJ ŽƵƚĐŽŵĞƐ Ăƚ ϱ ĂŶĚ ϭϮ ŵŽŶƚŚ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ĂŶĚ ŽǀĞƌĂůů ĞīĞĐƚ͘ ;/dd͖ ĂĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐaͿ͘ KƵƚĐŽŵĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ϱ ŵŽŶƚŚ ĨŽůůŽǁͲƵƉ / ϵϱй p-value ϭϮ ŵŽŶƚŚ ĨŽůůŽǁͲƵƉ / ϵϱй p-value KǀĞƌĂůů ĞīĞĐƚ / ϵϱй p-value 4DSQ ^ŽŵĂƟnjĂƟŽŶ Ͳϭ͘ ϰϲ ;ͲϮ͘ ϴϯ ƚŽ ͲϬ͘ ϬϵͿ Ϭ͘ ϬϰΎ ͲϬ͘ ϱϮ ;Ͳϭ͘ ϵϭ ƚŽ Ϭ͘ ϴϳͿ Ϭ͘ ϰϲ Ͳϭ͘ ϬϬ ;ͲϮ͘ ϭϳ ƚŽ Ϭ͘ ϭϳͿ Ϭ͘ Ϭϵ ŝƐƚƌĞƐƐ ͲϬ͘ ϳϱ ;ͲϮ͘ ϱϵ ƚŽ ϭ͘ ϬϴͿ Ϭ͘ ϰϮ ͲϬ͘ ϵϱ ;ͲϮ͘ ϴϬ ƚŽ Ϭ͘ ϵϭͿ Ϭ͘ ϯϮ ͲϬ͘ ϴϱ ;ͲϮ͘ ϰϮ ƚŽ Ϭ͘ ϳϮͿ Ϭ͘ Ϯϵ ĞƉƌĞƐƐŝŽŶ ͲϬ͘ ϯϯ ;Ͳϭ͘ Ϭϱ ƚŽ Ϭ͘ ϯϵ Ϳ Ϭ͘ ϯϳ ͲϬ͘ ϬϮ ;ͲϬ͘ ϳϱ ƚŽ Ϭ͘ ϳϭͿ Ϭ͘ ϵϲ ͲϬ͘ ϭϴ ;ͲϬ͘ ϳϵ ƚŽ Ϭ͘ ϰϯͿ Ϭ͘ ϱϲ ŶdžŝĞƚLJ ͲϬ͘ ϯϬ ;Ͳϭ͘ ϯϴ ƚŽ Ϭ͘ ϳϵͿ Ϭ͘ ϱϵ ͲϬ͘ ϰϱ ;Ͳϭ͘ ϱϰ ƚŽ Ϭ͘ ϲϱͿ Ϭ͘ ϰϮ ͲϬ͘ ϯϳ ;Ͳϭ͘ ϯϭ ƚŽ Ϭ͘ ϱϳͿ Ϭ͘ ϰϰ ^ĞǀĞƌŝƚLJ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ;EZ^Ϳ ͲϬ͘ ϭϳ ;ͲϬ͘ ϴϯ ƚŽ Ϭ͘ ϰϵͿ Ϭ͘ ϲϮ ͲϬ͘ ϯϰ ;Ͳϭ͘ ϬϬ ƚŽ Ϭ͘ ϯϯͿ Ϭ͘ ϯϮ ͲϬ͘ Ϯϱ ;ͲϬ͘ ϳϵ ƚŽ Ϭ͘ ϮϴͿ Ϭ͘ ϯϲ ^&Ͳϯϲ WŚLJƐŝĐĂů ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ϰ͘ ϯϴ ;ͲϬ͘ ϳϵ ƚŽ ϵ͘ ϱϱͿ Ϭ͘ ϭϬ ͲϬ͘ ϴϵ ;Ͳϲ͘ ϭϮ ƚŽ ϰ͘ ϯϰͿ Ϭ͘ ϳϰ ϭ͘ ϴϭ ;ͲϮ͘ ϳϴ ƚŽ ϲ͘ ϯϵͿ Ϭ͘ ϰϰ ZŽůĞ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ƉŚLJƐŝĐĂů ϯ͘ ϳϭ ;Ͳϳ͘ ϰϰ ƚŽ ϭϰ͘ ϴϱͿ Ϭ͘ ϱϭ ϭϭ͘ Ϯϳ ;ͲϬ͘ Ϭϱ ƚŽ ϮϮ͘ ϱϴͿ Ϭ͘ Ϭϱ ϳ͘ ϰϬ ;Ͳϭ͘ ϵϵ ƚŽ ϭϲ͘ ϳϴͿ Ϭ͘ ϭϮ ZŽůĞ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĞŵŽƟŽŶĂů Ϯ͘ ϯϴ ;Ͳϵ͘ ϴϯ ƚŽ ϭϰ͘ ϱϴͿ Ϭ͘ ϳϬ ϯ͘ ϯϮ ;Ͳϵ͘ Ϭϴ ƚŽ ϭϱ͘ ϳϮͿ Ϭ͘ ϲϬ Ϯ͘ ϴϰ ;Ͳϳ͘ ϭϴ ƚŽ ϭϮ͘ ϴϱͿ Ϭ͘ ϱϴ ^ŽĐŝĂů ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ϰ͘ Ϭϵ ;ͲϮ͘ ϴϭ ƚŽ ϭϬ͘ ϵϴͿ Ϭ͘ Ϯϰ Ϯ͘ ϱϳ ;Ͳϰ͘ ϰϰ ƚŽ ϵ͘ ϱϴͿ Ϭ͘ ϰϳ ϯ͘ ϯϱ ;ͲϮ͘ ϰϱ ƚŽ ϵ͘ ϭϰͿ Ϭ͘ Ϯϲ ŽĚŝůLJ ƉĂŝŶ ϱ͘ Ϭϲ ;ͲϬ͘ ϳϴ ƚŽ ϭϬ͘ ϴϵͿ Ϭ͘ Ϭϵ ϭ͘ ϮϬ ;Ͳϰ͘ ϳϮ ƚŽ ϳ͘ ϭϯͿ Ϭ͘ ϲϵ ϯ͘ ϭϳ ;Ͳϭ͘ ϲϮ ƚŽ ϳ͘ ϵϲͿ Ϭ͘ ϭϵ ŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůͲďĞŝŶŐ Ϯ͘ ϵϯ ;Ͳϭ͘ ϴϱ ƚŽ ϳ͘ ϳϭͿ Ϭ͘ Ϯϯ ͲϬ͘ ϭϯ ;Ͳϰ͘ ϵϴ ƚŽ ϰ͘ ϳϮͿ Ϭ͘ ϵϲ ϭ͘ ϰϰ ;ͲϮ͘ ϳϬ ƚŽ ϱ͘ ϱϴͿ Ϭ͘ ϰϵ ŶĞƌŐLJͬ ĨĂƟŐƵĞ ϳ͘ ϰϬ ;Ϯ͘ ϰϴ ƚŽ ϭϮ͘ ϯϭͿ Ϭ͘ ϬϬΎ Ϭ͘ ϵϴ ;Ͳϰ͘ ϬϬ ƚŽ ϱ͘ ϵϳͿ Ϭ͘ ϳϬ ϰ͘ Ϯϴ ;Ϭ͘ ϬϮ ƚŽ ϴ͘ ϱϰͿ Ϭ͘ ϬϰϵΎ 'ĞŶĞƌĂů ŚĞĂůƚŚ ϰ͘ ϮϬ ;ͲϬ͘ Ϯϱ ƚŽ ϴ͘ ϲϰͿ Ϭ͘ Ϭϲ ϭ͘ ϴϱ ;ͲϮ͘ ϲϱ ƚŽ ϲ͘ ϯϲͿ Ϭ͘ ϰϮ ϯ͘ Ϭϳ ;ͲϬ͘ ϳϴ ƚŽ ϲ͘ ϵϭͿ Ϭ͘ ϭϮ ,ĞĂůƚŚ ĐŚĂŶŐĞ ϵ͘ Ϭϰ ;Ϭ͘ ϳϲ ƚŽ ϭϳ͘ ϯϯͿ Ϭ͘ ϬϯΎ ϳ͘ ϯϳ ;Ͳϭ͘ ϬϮ ƚŽ ϭϱ͘ ϳϱͿ Ϭ͘ Ϭϴ ϴ͘ Ϯϯ ;ϭ͘ ϬϮ ƚŽ ϭϱ͘ ϰϰͿ Ϭ͘ ϬϯΎ WŚLJƐŝĐĂů ŽŵƉŽŶĞŶƚ ^ƵŵŵĂƌLJ Ϯ͘ϯϲ;Ϭ͘ϮϳƚŽϰ͘ϰϱͿ Ϭ͘ ϬϯΎ Ϭ͘ ϵϳ ;Ͳϭ͘ ϭϱ ƚŽ ϯ͘ ϬϵͿ Ϭ͘ ϯϳ ϭ͘ ϲϴ ;ͲϬ͘ ϭϮ ƚŽ ϯ͘ ϰϴͿ Ϭ͘ Ϭϳ DĞŶƚĂů ŽŵƉŽŶĞŶƚ ^ƵŵŵĂƌLJ ϭ͘ ϭϰ ;Ͳϭ͘ ϰϱ ƚŽ ϯ͘ ϳϯͿ Ϭ͘ ϯϵ Ϭ͘ ϲϬ ;ͲϮ͘ Ϭϯ ƚŽ ϯ͘ ϮϯͿ Ϭ͘ ϲϱ Ϭ͘ ϴϴ ;Ͳϭ͘ ϯϯ ƚŽ ϯ͘ ϬϴͿ Ϭ͘ ϰϯ /WYͲ ŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ŝůůŶĞƐƐ ͲϬ͘ ϯϮ ;Ͳϭ͘ ϬϬ ƚŽ Ϭ͘ ϯϲͿ Ϭ͘ ϯϱ ͲϬ͘ Ϯϰ ;ͲϬ͘ ϵϯ ƚŽ Ϭ͘ ϰϱͿ Ϭ͘ ϰϵ ͲϬ͘ Ϯϴ ;ͲϬ͘ ϴϰ ƚŽ Ϭ͘ ϮϴͿ Ϭ͘ ϯϮ džƉĞĐƚĞĚ ƟŵĞůŝŶĞ ŽĨ ŝůůŶĞƐƐ Ϭ͘ ϬϮ ;Ϭ͘ ϴϰ ƚŽ Ϭ͘ ϴϳͿ Ϭ͘ ϵϳ Ϭ͘ ϯϱ ;ͲϬ͘ ϱϮ ƚŽ ϭ͘ ϮϭͿ Ϭ͘ ϰϯ Ϭ͘ ϭϴ ;ͲϬ͘ ϱϮ ƚŽ Ϭ͘ ϴϴͿ Ϭ͘ ϲϮ WĞƌƐŽŶĂů ĐŽŶƚƌŽů ͲϬ͘ ϲϯ ;Ͳϭ͘ ϰϲ ƚŽ Ϭ͘ ϭϵͿ Ϭ͘ ϭϯ ͲϬ͘ Ϯϯ ;Ͳϭ͘ Ϭϳ ƚŽ Ϭ͘ ϲϬͿ Ϭ͘ ϱϵ ͲϬ͘ ϰϰ ;Ͳϭ͘ ϭϬ ƚŽ Ϭ͘ ϮϯͿ Ϭ͘ ϮϬ dƌĞĂƚŵĞŶƚ ĐŽŶƚƌŽů ͲϬ͘ ϭϭ ;ͲϬ͘ ϵϳ ƚŽ Ϭ͘ ϳϲͿ Ϭ͘ ϴϭ Ϭ͘ ϱϮ ;ͲϬ͘ ϯϱ ƚŽ ϭ͘ ϰϬͿ Ϭ͘ Ϯϰ Ϭ͘ ϮϬ ;ͲϬ͘ ϱϬ ƚŽ Ϭ͘ ϴϵͿ Ϭ͘ ϱϴ /ĚĞŶƟƚLJ ͲϬ͘ ϯϭ ;ͲϬ͘ ϵϴ ƚŽ Ϭ͘ ϯϲͿ Ϭ͘ ϯϲ ͲϬ͘ Ϯϯ ;ͲϬ͘ ϵϭ ƚŽ Ϭ͘ ϰϰͿ Ϭ͘ ϱϬ ͲϬ͘ Ϯϳ ;ͲϬ͘ ϴϯ ƚŽ Ϭ͘ ϯϬͿ Ϭ͘ ϯϱ ŽŶĐĞƌŶ ĂďŽƵƚ ŝůůŶĞƐƐ ͲϬ͘ Ϯϱ ;Ͳϭ͘ ϬϮ ƚŽ Ϭ͘ ϱϮͿ Ϭ͘ ϱϮ ͲϬ͘ Ϭϱ ;ͲϬ͘ ϴϯ ƚŽ Ϭ͘ ϳϮͿ Ϭ͘ ϴϵ ͲϬ͘ ϭϱ ;ͲϬ͘ ϴϬ ƚŽ Ϭ͘ ϱϬͿ Ϭ͘ ϲϱ ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ ŝůůŶĞƐƐ Ͳϭ͘ Ϯϭ ;ͲϮ͘ ϭϮ ƚŽ ͲϬ͘ ϯϭͿ Ϭ͘ ϬϭΎ ͲϬ͘ ϭϳ ;Ͳϭ͘ Ϭϵ ƚŽ Ϭ͘ ϳϰͿ Ϭ͘ ϳϭ ͲϬ͘ ϳϬ ;Ͳϭ͘ ϰϮ ƚŽ Ϭ͘ ϬϮͿ Ϭ͘ Ϭϲ ŵŽƟŽŶĂů ƌĞƐƉŽŶƐĞ ͲϬ͘ ϰϱ ;Ͳϭ͘ Ϯϲ ƚŽ Ϭ͘ ϯϲͿ Ϭ͘ Ϯϴ Ϭ͘ Ϭϴ ;ͲϬ͘ ϳϰ ƚŽ Ϭ͘ ϵϬͿ Ϭ͘ ϴϱ ͲϬ͘ ϭϵ ;ͲϬ͘ ϴϳ ƚŽ Ϭ͘ ϰϵͿ Ϭ͘ ϱϴ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw