Proefschrift

ϭϱϴ 6 CHAPTER 6 ABSTRACT BACKGROUND /Ŷ ƉƌŝŵĂƌLJ ĂŶĚ ƐĞĐŽŶĚĂƌLJ ĐĂƌĞ ŵĞĚŝĐĂůůLJ ƵŶĞdžƉůĂŝŶĞĚ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ;Dh^Ϳ Žƌ ĨƵŶĐƟŽŶĂů ƐŽŵĂƟĐ ƐLJŶĚƌŽŵĞƐ ;&^^Ϳ ĐŽŶƐƟƚƵƚĞ Ă ŵĂũŽƌ ďƵƌĚĞŶ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚLJ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚ ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂů ĐŽƐƚƐ͘ KďũĞĐƟǀĞƐ ǁĞƌĞ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĨŽƌ Dh^ Žƌ &^^͕ ĂŶĚ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚLJ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ͘ METHODS tĞ ƐĞĂƌĐŚĞĚ ƚŚĞ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ WƵďDĞĚ͕ WƐLJĐ/E&K͕ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ^ĞƌǀŝĐĞ ĐŽŶŽŵŝĐ ǀĂůƵĂƟŽŶ ĂƚĂďĂƐĞ ;E,^Ͳ Ϳ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞŐŝƐƚƌLJ ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚ Ă ƐLJƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ͘ ƌƟĐůĞƐ ǁŝƚŚ ĨƵůů ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐ ŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ĂĚƵůƚ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƵŶĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞĚ Dh^ Žƌ ĮďƌŽŵLJĂůŐŝĂ ;&DͿ͕ ŝƌƌŝƚĂďůĞ ďŽǁĞů ƐLJŶĚƌŽŵĞ ;/ ^Ϳ ĂŶĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ĨĂƟŐƵĞ ƐLJŶĚƌŽŵĞ ; &^Ϳ͕ ǁŝƚŚ ŶŽ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ ŽŶ ĐŽŵƉĂƌĂƚŽƌƐ͕ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ƵŶƟů ϭϱ :ƵŶĞ ϮϬϭϴ͕ ǁĞƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ͘ tĞ ĞdžĐůƵĚĞĚ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘ dǁŽ ƌĞǀŝĞǁĞƌƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůLJ ĞdžƚƌĂĐƚĞĚ ƐƚƵĚLJ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ĂŶĚ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ƵƐĞĚ ƚŚĞ ŽŶƐĞŶƐƵƐ ŽŶ ,ĞĂůƚŚ ĐŽŶŽŵŝĐ ƌŝƚĞƌŝĂ ŚĞĐŬůŝƐƚ ƚŽ ĂƉƉƌĂŝƐĞ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ƋƵĂůŝƚLJ͘ RESULTS ƚŽƚĂů ŽĨ ϯϵ ƐƚƵĚŝĞƐ ŽƵƚ ŽĨ ϭ͕ ϲϭϯ ĂƌƟĐůĞƐ ŵĞƚ ƚŚĞ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝĂ͘ dǁĞŶƚLJͲƚǁŽ ƐƚƵĚŝĞƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĐŽƐƚƐ ƉĞƌ ƋƵĂůŝƚLJͲĂĚũƵƐƚĞĚ ůŝĨĞ LJĞĂƌ ;Y >zͿ ŐĂŝŶĞĚ ĂŶĚ ĐŽƐƚͲƵƟůŝƚLJ ĂŶĂůLJƐĞƐ ; h ƐͿ͘ /Ŷ ϭϯ h Ɛ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĚŽŵŝŶĂƚĞĚ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ Žƌ ŚĂĚ ĂŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂů ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ƌĂƟŽ ďĞůŽǁ ƚŚĞ ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐͲƚŽͲƉĂLJ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ŽĨ Φ ϱϬ͕ ϬϬϬ ƉĞƌ Y >z͕ ŵĞĂŶŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ;ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞͿ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ 'ƌŽƵƉ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ Dh^ ;nс ϯͿ Žƌ &D ;nс ϰͿ ŵŝŐŚƚ ďĞ ŵŽƌĞ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ƚŚĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘ dŚĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƐƚƵĚŝĞƐ ǁĞƌĞ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƉĂƟĞŶƚƐ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ ƐƚƵĚLJ ĚĞƐŝŐŶ͕ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ CONCLUSION dŚŝƐ ƌĞǀŝĞǁ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ϯϵ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƐƚƵĚŝĞƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ Dh^ ĂŶĚ &^^ ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ƋƵĂůŝƚLJ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ͘ ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ůŝŵŝƚĞĚ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚLJ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚLJ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƵĚŝĞƐ͕ ŐƌŽƵƉ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ŵŝŐŚƚ ďĞ ŵŽƌĞ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ƚŚĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw