Proefschrift

ϭϲϰ 6 CHAPTER 6 ƚŚĞƌĂƉLJ ; dͿ ;ϯϲͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂƐ ƵƐƵĂů Žƌ ǁĂŝƟŶŐ ůŝƐƚ͘ Ŷ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ;nс ϮͿ ǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ Žƌ ĂŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŐƌŽƵƉ ;ϱϴ͕ ϲϬͿ ĂŶĚ ĂŶ ĂƋƵĂƟĐ ĞdžĞƌĐŝƐĞ ƉƌŽŐƌĂŵ ;nс ϭͿ ;ϯϳͿ Žƌ ƐƉĂ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ;n с ϭͿ ;ϱϵͿ ǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ͘ /Ŷ ƐƚƵĚŝĞƐ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ / ^ ;nс ϭϭͿ͕ Ă ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ;nс ϯͿ ǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶŽƚŚĞƌ ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ Žƌ ƉůĂĐĞďŽ ;ϯϰ͕ ϯϱ͕ ϰϵͿ͕ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĞƚͲďĂƐĞĚ ĐŽŐŶŝƟǀĞ ďĞŚĂǀŝŽƌ ƚŚĞƌĂƉLJ ;n с ϯͿ ǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĐŚĂƚ ĨŽƌƵŵ͕ ǁĂŝƟŶŐ ůŝƐƚ Žƌ ƉŚĂƌŵĂĐŽͲ ůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ;ϲϮʹϲϰͿ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐƚƵĚŝĞƐ ;n с ϯͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƐĂĐƌĂů ŶĞƌǀĞ ƐƟŵƵůĂƟŽŶ ;ϱϭͿ͕ ĂĐƵƉƵŶĐƚƵƌĞ ;ϲϭͿ͕ Žƌ Ă ŐƵŝĚĞŬ ;ϲϱͿ ǁŝƚŚ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ͘ WƐLJĐŚŽƚŚĞƌĂƉLJ ;n с ϭͿ ǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ;ϰϯͿ ĂŶĚ ĐĞůŝĂĐ ƐƉƌƵĞ ƚĞƐƟŶŐ ;nс ϭͿ ǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƚŚĞƌĂƉLJ ;ϱϬͿ͘ /Ŷ ƐƚƵĚŝĞƐ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ &^ ;n с ϴͿ͕ Ă ĐŽŐŶŝƟǀĞ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƚŚĞƌĂƉLJ ;n с ϲͿ ;ϯϵ, ϰϬ, ϰϱ, ϲϳ, ϲϴͿ ǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ͕ ĂĚĂƉƟǀĞ ƉĂĐŝŶŐ ƚŚĞƌĂƉLJ͕ ŐƌĂĚĞĚ ĞdžĞƌĐŝƐĞ ƚŚĞƌĂƉLJ͕ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĐĂƌĞ Žƌ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͘ 'ƌĂĚĞĚͲĞdžĞƌĐŝƐĞ ;n с ϭͿ ǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ Žƌ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ ;ϯϴͿ͘ WƌĂŐŵĂƟĐ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ Žƌ ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌLJ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ;n с ϮͿ ǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƐƵƉƉŽƌƟǀĞ ůŝƐƚĞŶŝŶŐ͕ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂƐ ƵƐƵĂů Žƌ d ;ϰϰ, ϲϲͿ͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw