Proefschrift

ϭϲϲ 6 CHAPTER 6 Table 1. DĂŝŶ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ŽĨ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĨŽƌ Dh^͘ ID ƵƚŚŽƌƐ ;LJĞĂƌͿ ŽƵŶƚƌLJ Economic ĞǀĂůƵĂƟŽŶ Target ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĂůLJƐŝƐ WĞƌƐƉĞĐƟǀĞ Time horizon /ŶĚƵƐƚƌLJ funding ϭ ^ĐŚƌƂĚĞƌ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϳ ΀ϰϲ΁ ĞŶŵĂƌŬ TBEE Dh^ h ͬ CMA ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂů ϭϲ ŵŽŶƚŚƐ No Ϯ <ŽŶŶŽƉŬĂ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϲ ΀ϱϰ΁ 'ĞƌŵĂŶLJ TBEE Dh^ h ^ŽĐŝĞƚĂů ϭ LJĞĂƌ No ϯ sŝƐƐĞƌ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϱ ΀ϰϴ΁ EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ MBEE Dh^ h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂů ϰ LJĞĂƌƐ No ϰ ŚĞƌŶLJĂŬ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϰ ΀ϱϱ΁ 'ĞƌŵĂŶLJ TBEE Dh^ h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ϭ LJĞĂƌ No ϱ sĂŶ ZĂǀĞƐƚĞŝũŶ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϯ ΀ϱϲ΁ EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ TBEE Dh^ h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂů ϭ LJĞĂƌ No ϲ ĂƌƐŬLJ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϯ ΀ϱϳ΁ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ TBEE Dh^ CEA ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ϭ LJĞĂƌ No 7 ,ŝůůĞƌ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϬϯ ΀ϰϭ΁ 'ĞƌŵĂŶLJ TBEE Dh^ CEA ^ŽĐŝĞƚĂů Ϯ LJĞĂƌƐ No ϴ DŽƌƌŝƐƐ Ğƚ Ăů͕ ϭϵϵϴ ΀ϯϯ΁ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ TBEE Dh^ CEA ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ϯ ŵŽŶƚŚƐ No 9 ^ŵŝƚŚ Ğƚ Ăů͕ ϭϵϵϱ ΀ϯϮ΁ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ TBEE Dh^ CEA EŽƚ ŵĞŶƟŽŶĞĚͶ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ Ϯ LJĞĂƌƐ No ϭϬ <ĂƐŚŶĞƌ Ğƚ Ăů͕ ϭϵϵϮ ΀ϯϭ΁ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ TBEE Dh^ CEA ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ϭ LJĞĂƌ No ϭϭ >ƵĐŝĂŶŽ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϳ ΀ϯϬ΁ ^ƉĂŝŶ TBEE FM h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂů ϲ ŵŽŶƚŚƐ No ϭϮ >ƵĐŝĂŶŽ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϰ ΀ϯϲ΁ ^ƉĂŝŶ TBEE FM h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂů ϲ ŵŽŶƚŚƐ No ϭϯ >ƵĐŝĂŶŽ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϯ ΀ϱϴ΁ ^ƉĂŝŶ TBEE FM h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂů ϭ LJĞĂƌ No ϭϰ ƌƌĞŽůĂ KƌŶĞůĂƐ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϮ ΀ϱϮ΁ DĞdžŝĐŽ MBEE FM CEA ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ϭ LJĞĂƌ zĞƐ ϭϱ >ůŽLJĚ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϮ ΀ϱϯ΁ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ MBEE FM CEA ^ŽĐŝĞƚĂů ϭ LJĞĂƌ zĞƐ ϭϲ ĞĂƌĚ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϭ ΀ϰϮ΁ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ MBEE FM ͬ h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂů Ϯ LJĞĂƌƐ zĞƐ ϭϳ ŚŽLJ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϬ ΀ϰϳ΁ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ MBEE FM ͬ h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ϯ LJĞĂƌƐ zĞƐ ϭϴ 'ƵƐŝ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϬϴ ΀ϯϳ΁ ^ƉĂŝŶ TBEE FM h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂů ϴ ŵŽŶƚŚƐ No ϭϵ ŝũůƐƚƌĂ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϬϳ ΀ϱϵ΁ EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ TBEE FM h ^ŽĐŝĞƚĂů ϭ LJĞĂƌ No ϮϬ 'ŽŽƐƐĞŶƐ Ğƚ Ăů͕ ϭϵϵϲ ΀ϲϬ΁ EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ TBEE FM h ^ŽĐŝĞƚĂů ϭ LJĞĂƌ No Ϯϭ &ŝƐŚĞƌ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϲ ΀ϰϵ΁ ^ĐŽƚůĂŶĚ MBEE IBS h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ϱ LJĞĂƌƐ zĞƐ ϮϮ dŝƉƐŵĂƌŬ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϲ ΀ϱϭ΁ ĞŶŵĂƌŬ MBEE IBS h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ϮϬ LJĞĂƌƐ No Ϯϯ ,ƵĂŶŐ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϱ ΀ϯϰ΁ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ MBEE IBS ͬ h ^ŽĐŝĞƚĂů ϭϮ ǁĞĞŬƐ zĞƐ Ϯϰ ^ƚĂŵƵůŝ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϮ ΀ϲϭ΁ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ TBEE IBS h ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ;E,^Ϳ ϭ LJĞĂƌ No Ϯϱ ŶĚĞƌƐƐŽŶ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϭ ΀ϲϮ΁ ^ǁĞĚĞŶ TBEE IBS CEA ^ŽĐŝĞƚĂů ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ No

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw