Proefschrift

ϭϲϵ 6 ^z^d D d/ Z s/ t K& K^dͳ && d/s E ^^ K& /Ed Zs Ed/KE^ &KZ Dh^ Table 2. ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ŽĨ ĂŶĚ ƌĞƐƵůƚƐ ĨŽƌ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĨŽƌ Dh^͘ ID(ref) dĂƌŐĞƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ Treatment ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ;n)a īĞĐƚ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ and ǀĂůƵĂƟŽŶď ŝƐĐŽƵŶƚ ƌĂƚĞƐ sĂůƵĂƟŽŶ LJĞĂƌ ŽƐƚƐ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ /ŶĐƌĞŵĞŶƚĂů ĐŽƐƚƐ ΀ϵϱй /΁(treatment I ǀƐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ // ĂŶĚ ĨŽƌ Ăůů ĐŽƐƚƐ ƵŶůĞƐƐ ƐƚĂƚĞĚ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞͿ /ŶĐƌĞŵĞŶƚĂů ĞīĞĐƚƐ ΀ϵϱй /΁(treatment I ǀƐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ // ĂŶĚ ĨŽƌ Ăůů ĐŽƐƚƐ ƵŶůĞƐƐ ƐƚĂƚĞĚ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞͿ Health economic ƌĞƐƵůƚƐ ϭ ΀ϰϲ΁ WĂƟĞŶƚƐ ;ϮϬʹϰϱͿ ǁŝƚŚ ŵƵůƟƉůĞ ĨƵŶĐƟŽŶĂů ƐŽŵĂƟĐ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ĨŽƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ Ϯ LJĞĂƌƐ ǁŝƚŚŝŶ Ă ŐĞŶĞƌĂů ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƫŶŐ͕ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ďLJ ƚŚĞŝƌ ƉƌŝŵĂƌLJ ĐĂƌĞ ƉŚLJƐŝĐŝĂŶ /͗ ^ƉĞĐŝĂůŝƐĞĚ dƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ^ĞǀĞƌĞ ŽĚŝůLJ ŝƐƚƌĞƐƐ ^LJŶĚƌŽŵĞƐ ;ŐƌŽƵƉ d ƉƌŽŐƌĂŵ ;^dƌĞ^^ͿͿ ;ϱϰͿ͖ // ĞŶŚĂŶĐĞĚ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ ;ϲϲͿ Y >zƐ ;^&Ͳϲ Ϳ ĂŶĚ ƐĞůĨͲƌĂƚĞĚ ƉŚLJƐŝĐĂů ŚĞĂůƚŚ No ĚŝƐĐŽƵŶƟŶŐ ĂƉƉůŝĞĚ ϮϬϭϬ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĐŽƐƚƐ͕ ŝŶĚŝƌĞĐƚ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ƉƵďůŝĐ ĞdžƉĞŶƐĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂů ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ďĞŶĞĮƚƐ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ ͲΦϭ͕ ϬϬϰ ΀ΦͲϰ͕ ϭϮϴ͖ ΦϮ͕ ϭϮϬ΁ ^ŽĐŝĞƚĂů ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ ΦϵϰϬ ΀Φоϱ͕ ϱϱϭ͖ Φϳ͕ϰϯϮ΁ Y >z͗ Ϭ͘ Ϭϯϱ ΀Ϭ͘ ϬϬ͖ Ϭ͘ Ϭϳ΁ ^ĞůĨͲƌĂƚĞĚ ƉŚLJƐŝĐĂů ŚĞĂůƚŚ͗ ϮϬй ΀Ϭ͘ ϰй͖ ϯϵй΁ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ ^dƌĞ^^ ǁĂƐ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ĨŽƌ ďŽƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ ^ŽĐŝĞƚĂů ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ dŚĞ / ZƐ ǁĞƌĞ ΦϮϲ͕ ϵϴϴ ƉĞƌ Y >z ĂŶĚ Φϰ͕ ϴϭϳ ƉĞƌ ƉĂƟĞŶƚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ͘ Ϯ ΀ϱϰ΁ WĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĨƵŶĐƟŽŶĂů ƐŽŵĂƟĐ ƐLJŶĚƌŽŵĞƐ /͗ ŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ ŐƌŽƵƉ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ; '/Ϳ ;ϭϴϯͿ͖ //͗ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ŵĞĚŝĐĂů ĐĂƌĞ ; D Ϳ ;ϭϰϱͿ Y >z ;^&Ͳϲ Ϳ NA ϮϬϬϳ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚLJ ůŽƐƐĞƐ ^ŽĐŝĞƚĂů ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ ͲΦϭ͕ Ϯϰϰ͘ ΀ / EZ΁ Y >z͗ Ϭ͘ Ϭϭϳ ΀ / EZ΁ KŶ ĂǀĞƌĂŐĞ͕ '/ ĚŽŵŝŶĂƚĞĚ D ͘ ϯ ΀ϰϴ΁ WĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ Ă ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ ƵŶĞdžƉůĂŝŶĞĚ ƉŚLJƐŝĐĂů ƐLJŵƉƚŽŵƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ^DͲ/s ĐƌŝƚĞƌŝĂ /͗ ŽŐŶŝƟǀĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ŐƌŽƵƉ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ; 'dͿ ;ϴϰͿ͖ //͗ ǁĂŝƚͲůŝƐƚ ;t>Ϳ ;ϳϴͿ Y >zƐ ;^&ͲϯϲͿ ϰй ĐŽƐƚƐ͖ ϭ͘ ϱй ĞīĞĐƚƐ ϮϬϭϭ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ǁŽƌŬ ƌĞůĂƚĞĚ ĐŽƐƚƐ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ Φϱϭϯ ΀ / EZ΁ ^ŽĐŝĞƚĂů ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ ͲΦϴϴϲ ΀ / EZ΁ Y >z͗ Ϭ͘ Ϭϲ ΀ / EZ΁ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ / Z͗ Φϴ͕ ϳϯϴ ƉĞƌ Y >z ^ŽĐŝĞƚĂů ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ dŚĞ ŐƌŽƵƉ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ǁĂƐ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ͘ ϰ ΀ϱϱ΁ WĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŵƵůƟƐŽŵĂƚŽĨŽƌŵ ĚŝƐŽƌĚĞƌ /͗ WƐLJĐŚŽĚLJŶĂŵŝĐ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů ƚŚĞƌĂƉLJ ;W/dͿ ;ϭϬϲͿ͖ //͗ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ŵĞĚŝĐĂů ĐĂƌĞ ; D Ϳ ;ϭϬϮͿ Y >z ;^&Ͳϲ Ϳ NA NR dƌĞĂƚŵĞŶƚ ĐŽƐƚƐ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ Φϳϴϰ ΀ / EZ΁ Y >z͗ Ϭ͘ ϬϮ ΀ͲϬ͘ Ϭϭ͖ Ϭ͘Ϭϱ΁ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ ŌĞƌ ŵƵůƟƉůĞ ŝŵƉƵƚĂƟŽŶ͕ ƚŚĞ / Z ǁĂƐ Φϰϲ͕ ϭϵϰ ƉĞƌ Y >z͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw