Proefschrift

ϭϳϵ 6 ^z^d D d/ Z s/ t K& K^dͳ && d/s E ^^ K& /Ed Zs Ed/KE^ &KZ Dh^ ID(ref) dĂƌŐĞƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ Treatment ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ;n)a īĞĐƚ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ and ǀĂůƵĂƟŽŶď ŝƐĐŽƵŶƚ ƌĂƚĞƐ sĂůƵĂƟŽŶ LJĞĂƌ ŽƐƚƐ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ /ŶĐƌĞŵĞŶƚĂů ĐŽƐƚƐ ΀ϵϱй /΁(treatment I ǀƐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ // ĂŶĚ ĨŽƌ Ăůů ĐŽƐƚƐ ƵŶůĞƐƐ ƐƚĂƚĞĚ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞͿ /ŶĐƌĞŵĞŶƚĂů ĞīĞĐƚƐ ΀ϵϱй /΁(treatment I ǀƐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ // ĂŶĚ ĨŽƌ Ăůů ĐŽƐƚƐ ƵŶůĞƐƐ ƐƚĂƚĞĚ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞͿ Health economic ƌĞƐƵůƚƐ ϯϴ ΀ϯϵ΁ WĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƵŶĞdžƉůĂŝŶĞĚ ĨĂƟŐƵĞ ƚŚĂƚ ŚĂĚ ůĂƐƚĞĚ ĨŽƌ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ϯ ŵŽŶƚŚƐ /͗ ŽŐŶŝƟǀĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ƚŚĞƌĂƉLJ ;ϱϮͿ͖ //͗ ŐƌĂĚĞĚ ĞdžĞƌĐŝƐĞ ƚŚĞƌĂƉLJ ;ϱϬͿ͖ ///͗ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ ƉůƵƐ Ă ƐĞůĨͲŚĞůƉ ŬůĞƚ ;ϯϬͿ ŚĂůĚĞƌ ĨĂƟŐƵĞ ƐĐŽƌĞ NA ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĐŽƐƚƐ͕ ƐŽĐŝĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĂů ĐĂƌĞ / ĂŶĚ // ĐŽŵďŝŶĞĚ ǀƐ ///͗ ΦϮϯϮ ΀ / EZ΁ ŚĂůĚĞƌ ĨĂƟŐƵĞ ƐĐŽƌĞ͗ / ĂŶĚ // ĐŽŵďŝŶĞĚ ǀƐ ///͗ ϰ͘ϯϴ / Z͗ ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ϯϵ ΀ϰϬ΁ WĂƟĞŶƚƐ ĨƌŽŵ 'W ƉƌĂĐƟĐĞƐ ǁŚŽ ŚĂĚ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ŽĨ ĨĂƟŐƵĞ ĨŽƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ ƚŚƌĞĞ ŵŽŶƚŚƐ /͗ ŽƵŶƐĞůůŝŶŐ ;ϲϱͿ͖ //͗ ĐŽŐŶŝƟǀĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ƚŚĞƌĂƉLJ ;ϲϰͿ &ĂƟŐƵĞ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ NA ϭϵϵϴ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĐŽƐƚƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĂů ĐĂƌĞ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚLJ ůŽƐƐĞƐ ^ŽĐŝĞƚĂů ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͗ ͲΦϯϭϲ ΀Ͳϭϵϯϴ͖ ϭ͕ ϳϬϭ΁͘ &ĂƟƋƵĞ ƐĐŽƌĞ͗ Ϭ͘ ϵϬ ΀Ͳϭ͘ ϴϬ͖ ϯ͘ ϲϬ΁ / Z͗ ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ Z͗ ŵĞƌŝĐĂŶ ŽůůĞŐĞ ŽĨ ZŚĞƵŵĂƚŽůŽŐLJ͖ Ed/͗ ĂŶƟĐŽŶǀƵůƐĂŶƚ͖ /͗ ĞĐŬ ĞƉƌĞƐƐŝŽŶ /ŶǀĞŶƚŽƌLJ͖ / ͗ ƚǁŝĐĞ Ă ĚĂLJ͖ W/͗ ƌŝĞĨ WĂŝŶ /ŶǀĞŶƚŽƌLJ͖ ,͗ ŽŐŶŝƟŽŶƐ ďŽƵƚ ŽĚLJ ĂŶĚ ,ĞĂůƚŚ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͖ &^͗ ĐŚƌŽŶŝĐ ĨĂƟŐƵĞ ƐLJŶĚƌŽŵĞ͖ /͗ ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ ŝŶƚĞƌǀĂů͖ / EZ͗ ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ ŝŶƚĞƌǀĂů ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ͖ /^͗ ŚĞĐŬůŝƐƚ /ŶĚŝǀŝĚƵĂů ^ƚƌĞŶŐƚŚ͖ ^͗ ĐĞůŝĂĐ ƐƉƌƵĞ͖ Y͗ LJƐĨƵŶĐƟŽŶĂů ŶĂůLJƐŝƐ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͖ h>͗ ĚƵůŽdžĞƟŶĞ͖ &/Y͗ &ŝďƌŽŵLJĂůŐŝĂ /ŵƉĂĐƚ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͖ &D͗ ĮďƌŽŵLJĂůŐŝĂ͖ ',YͲϭϮ͗ ϭϮͲŝƚĞŵ 'ĞŶĞƌĂů ,ĞĂůƚŚ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͖ '^Z^Ͳ/ ^͗ 'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂů ^LJŵƉƚŽŵ ƌĂƟŶŐ ƐĐĂůĞͲ/ ^͖ ,ZYŽ>͗ ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ƋƵĂůŝƚLJ ŽĨ ůŝĨĞ͖ / ^͗ ŝƌƌŝƚĂďůĞ ďŽǁĞů ƐLJŶĚƌŽŵĞ͖ / Z͗ /ŶĐƌĞŵĞŶƚĂů ŽƐƚͲ īĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ZĂƟŽ͖ >K &͗ ůĂƐƚ ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ ĐĂƌƌŝĞĚ ĨŽƌǁĂƌĚ͖ Dh^͗ ŵĞĚŝĐĂůůLJ ƵŶĞdžƉůĂŝŶĞĚ ƐLJŵƉƚŽŵƐ͖ E ͗ ŶŽƚ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ͖ EZ͗ ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ͖ WZ D͗ ƉƌĂŵŝƉĞdžŽůĞ͖ Y >z͗ ƋƵĂůŝƚLJͲĂĚũƵƐƚĞĚ ůŝĨĞ LJĞĂƌ͖ ^&Ͳϯϲ͗ ^ŚŽƌƚ &ŽƌŵͲϯϲ͖ ^EZ/͗ ^ĞƌŽƚŽŶŝŶʹŶŽƌĞƉŝŶĞƉŚƌŝŶĞ ƌĞƵƉƚĂŬĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ͖ ^KD^͖ ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ ĨŽƌ ^ŽŵĂƚŽĨŽƌŵ ^LJŵƉƚŽŵƐ͖ d ͗ ƚƌŝĐLJĐůŝĐ ĂŶƟĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚ͖ dZ D͗ ƚƌĂŵĂĚŽů͖ t/͗ tŚŝƚĞůĞLJ /ŶĚĞdž͖ tƚW͗ tŝůůŝŶŐŶĞƐƐ ƚŽ WĂLJ͘ Ă͗ ^ĂŵƉůĞ ƐŝnjĞ ;ŶͿ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ŽŶůLJ ƚŽ ƚƌŝĂůͲďĂƐĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐ͖ ď͗ sĂůƵĂƟŽŶ ŵĞƚŚŽĚ ŽĨ ƵƟůŝƟĞƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ŽŶůLJ ƚŽ ĐŽƐƚͲƵƟůŝƚLJ ĂŶĂůLJƐĞƐ͖ Đ͗ sĂůƵĂƟŽŶ ŵĞƚŚŽĚ ƵŶĐůĞĂƌ͖ Ě͗ KŶůLJ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ ŵĂŝŶͬ ďĂƐĞ ĐĂƐĞ ĂŶĂůLJƐĞƐ͘ Table 2. ŽŶƟŶƵĞĚ͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw