Proefschrift

ϭϴϭ 6 ^z^d D d/ Z s/ t K& K^dͳ && d/s E ^^ K& /Ed Zs Ed/KE^ &KZ Dh^ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ƚŚĞƌĂƉLJ ; dͿ ;ϯϬͿ ǁĞƌĞ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ Žƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂƐ ƵƐƵĂů Žƌ ǁĂŝƟŶŐ ůŝƐƚ Žƌ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ͘ /Ŷ ĂŶ ŽůĚĞƌ ƐƚƵĚLJ ;ϲϬͿ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĐŽŐŶŝƟǀĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ǁĂƐ ŶŽƚ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ǁŝƚŚ ĂŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŐƌŽƵƉ͘ /Ŷ ƚǁŽ ƐƚƵĚŝĞƐ͕ ďŽƚŚ ĨƵŶĚĞĚ ďLJ ƚŚĞ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ŝŶĚƵƐƚƌLJ͕ Ă ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶŽƚŚĞƌ ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͘ ƵůŽdžĞƟŶĞ ĂƐ ƐĞĐŽŶĚͲůŝŶĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ǁĂƐ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ;ϰϮͿ ĂŶĚ ƉƌĞŐĂďĂůŝŶ ϰϱϬ ŵŐ ĂƉƉĞĂƌĞĚ ƚŽ ďĞ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ǁŝƚŚ ĚƵůŽdžĞƟŶĞ ϭϮϬ ŵŐ͕ ďƵƚ ƉƌĞŐĂďĂůŝŶ ϰϱϬ ŵŐ ǁĂƐ ŶŽƚ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚƌĂŵĂĚŽů͕ ĂŵŝƚƌŝƉƚLJůŝŶĞ Žƌ ƉůĂĐĞďŽ ;ϰϳͿ͘ IRRITABLE BOWEL SYNDROME dŚƌĞĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ / ^ ;ϯϰ,ϯϱ,ϰϵͿ͕ Ăůů ĨƵŶĚĞĚ ďLJ ƚŚĞ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ŝŶĚƵƐƚƌLJ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ Ă ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ǁŝƚŚ ĂŶŽƚŚĞƌ ƉŚĂƌŵĂĐŽͲ ůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ Žƌ ƉůĂĐĞďŽ͘ >ŝŶĂĐůŽƟĚĞ ĂƉƉĞĂƌĞĚ ƚŽ ďĞ ŵŽƌĞ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ǁŝƚŚ ĂŶƟĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚƐ ;ϰϵͿ ĂŶĚ ǁŝƚŚ ůƵďŝƉƌŽƐƚŽŶĞ ;ϯϰͿ͘ dĞŐĂƐĞƌŽĚ ;ϯϱͿ ĚŝĚ ŶŽƚ ĂƉƉĞĂƌ ƚŽ ďĞ ŵŽƌĞ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ƚŚĂŶ ƉůĂĐĞďŽ͘ ^ĂĐƌĂů ŶĞƌǀĞ ƐƟŵƵůĂƟŽŶ͕ Ă ŶŽŶͲƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ;ϱϭͿ͕ ĂƉƉĞĂƌĞĚ ƚŽ ďĞ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ǁŝƚŚ ŶŽ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ ŶŽƚŚĞƌ ŶŽŶͲƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͕ ĂĐƵƉƵŶĐƚƵƌĞ ĂƐ ĂĚũƵŶĐƚ ƚŽ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ ;ϲϭͿ, ǁĂƐ ŶŽƚ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ǁŝƚŚ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ͘ CHRONIC FATIGUE SYNDROME /Ŷ ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ &^͕ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ƉƌĂŐŵĂƟĐ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƟǀĞ ůŝƐƚĞŶŝŶŐ ĂƉƉĞĂƌĞĚ ƚŽ ďĞ ŶŽƚ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂƐ ƵƐƵĂů ;ϰϰͿ͘ KŶ ĂǀĞƌĂŐĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŐŶŝƟǀĞ ďĞŚĂǀŝŽƌ ƚŚĞƌĂƉLJ ; dͿ ǁĂƐ ŵŽƌĞ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ǁŝƚŚ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĐĂƌĞ ;ϲϴͿ͘ /Ŷ ĂŶŽƚŚĞƌ ƐƚƵĚLJ ;ϰϱͿ d ǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŐƵŝĚĞĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ŐƌŽƵƉƐ ;^'Ϳ ĂŶĚ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĂů ĐŽƵƌƐĞ͘ d ǁĂƐ ůĞƐƐ ĐŽƐƚůLJ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ƚŚĂŶ ^' ĂŶĚ ĞǀĞŶ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĂů ĐŽƵƌƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ ŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ d͕ ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌLJ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ;ϲϲͿ ĂƉƉĞĂƌĞĚ ŶŽƚ ƚŽ ďĞ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw