Proefschrift

ϭϵϵ 6 ^z^d D d/ Z s/ t K& K^dͳ && d/s E ^^ K& /Ed Zs Ed/KE^ &KZ Dh^ KZ ƉŚĂƌŵĂĐŽƚŚĞƌĂƉLJ KZ ƉŚĂƌŵĂĐŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ KZ ƉƐLJĐŚŽƉŚĂƌŵĂĐŽƚŚĞƌĂƉLJ KZ ƉƐLJĐŚŽƉŚĂƌŵĂĐŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐΎ Ϳ d/ ; ƚŚĞƌĂƉLJ KZ ƚŚĞƌĂƉŝĞƐ KZ ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ KZ ƚƌĞĂƟŶŐ KZ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ KZ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ƉƐLJĐŚŽƚŚĞƌĂƉLJ KZ ƉƐLJĐŚŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ KZ ƉƐLJĐŚŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐĂů KZ ƉƐLJĐŚŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐƐ KZ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ KZ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ KZ ƉŚĂƌŵĂĐŽƚŚĞƌĂƉLJ KZ ƉŚĂƌŵĂĐŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ KZ ƉƐLJĐŚŽƉŚĂƌŵĂĐŽƚŚĞƌĂƉLJ KZ ƉƐLJĐŚŽƉŚĂƌŵĂĐŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐΎ Ϳ KZ ; ƚŚĞƌĂƉLJ KZ ƚŚĞƌĂƉŝĞƐ KZ ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ KZ ƚƌĞĂƟŶŐ KZ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ KZ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ƉƐLJĐŚŽƚŚĞƌĂƉLJ KZ ƉƐLJĐŚŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ KZ ^ϲ͘ ^ϰ E ^ϱ ^ϳ͘ ͞ ŽƐƚƐ ĂŶĚ ŽƐƚ ŶĂůLJƐŝƐ͟ KZ ͞ ,ĞĂůƚŚ ĂƌĞ ĐŽŶŽŵŝĐƐ͟ KZ ͞ DĂƌŬŽǀ ŚĂŝŶƐ͟ ^ϴ͘ d/ ; ͞ ĚŝƐĐƌĞƚĞ ĞǀĞŶƚ ƐŝŵƵůĂƟŽŶ͟ KZ ͞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƚƌĞĞ͟ KZ ͞ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ďĞŶĞĮƚƐ͟ KZ ͞ ĐŽƐƚ ďĞŶĞĮƚ ĚĂƚĂ͟ KZ ͞ ĐŽƐƚ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͟ KZ ͞ ĐŽƐƚ ƵƟůŝƚLJ͟ KZ ͞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶΎ͟ KZ ͞ ŚĞĂůƚŚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŵŽĚĞůΎ͟ KZ ͞ ƌĞƚƵƌŶ ŽŶ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚΎ͟ Ϳ KZ ; ͞ ĚŝƐĐƌĞƚĞ ĞǀĞŶƚ ƐŝŵƵůĂƟŽŶ͟ KZ ͞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƚƌĞĞ͟ KZ ͞ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ďĞŶĞĮƚƐ͟ KZ ͞ ĐŽƐƚ ďĞŶĞĮƚ ĚĂƚĂ͟ KZ͞ ĐŽƐƚ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͟ KZ ͞ ĐŽƐƚ ƵƟůŝƚLJ͟ KZ ͞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶΎ͟ KZ ͞ ŚĞĂůƚŚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŵŽĚĞůΎ͟ KZ ͞ ƌĞƚƵƌŶ ŽŶ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚΎ͟ Ϳ KZ <t ; ͞ ĚŝƐĐƌĞƚĞ ĞǀĞŶƚ ƐŝŵƵůĂƟŽŶ͟ KZ͞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƚƌĞĞ͟ KZ ͞ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ďĞŶĞĮƚƐ͟ KZ ͞ ĐŽƐƚ ďĞŶĞĮƚ ĚĂƚĂ͟ KZ ͞ ĐŽƐƚ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͟ KZ ͞ ĐŽƐƚ ƵƟůŝƚLJ͟ KZ ͞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶΎ͟ KZ ͞ ŚĞĂůƚŚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŵŽĚĞůΎ͟ KZ ͞ ƌĞƚƵƌŶ ŽŶ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚΎ͟ Ϳ ^ϵ͘ ^ϳ KZ ^ϴ ^ϭϬ͘ ^ϲ E ^ϵ ^ϭϭ͘ ͞ ,ĞĂůƚŚ ĂƌĞ ŽƐƚƐ͟ ^ϭϮ͘ ^ϵ KZ ^ϭϭ ^ϭϯ͘ ^ϲ E ^ϭϮ ^ϭϰ͘ ^ϭϯ EKd ^ϭϬ >ŝŵŝƚĞƌƐ Ͳ >ĂŶŐƵĂŐĞ͗ ŶŐůŝƐŚ͕ ƵƚĐŚ͕ 'ĞƌŵĂŶ 3. E,^Ͳ ǀŝĂ Z ϭ͘ ^ŽŵĂƚŽĨŽƌŵ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ KZ ƐŽŵĂƟƐĂƟŽŶ ĚŝƐŽƌĚĞƌ KZ ƵŶĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞĚ ƐŽŵĂƚŽĨŽƌŵ ĚŝƐŽƌĚĞƌ KZ ƐŽŵĂƚŽĨŽƌŵ ĚŝƐŽƌĚĞƌ ƵŶƐƉĞĐŝĮĞĚ KZ ƐŽŵĂƚŽĨŽƌŵ ĂƵƚŽŶŽŵŝĐ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ KZ ƉĂŝŶ ĚŝƐŽƌĚĞƌ KZ Dh^ KZ &ŝďƌŽŵLJĂůŐŝĂ KZ ĐŚƌŽŶŝĐ ĨĂƟŐƵĞ ƐLJŶĚƌŽŵĞ KZ ŝƌƌŝƚĂďůĞ ďŽǁĞů ƐLJŶĚƌŽŵĞ 4. ͲƌĞŐŝƐƚƌLJ ϭ͘ ^ŽŵĂƚŽĨŽƌŵ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ KZ ƐŽŵĂƟƐĂƟŽŶ ĚŝƐŽƌĚĞƌ KZ ƵŶĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞĚ ƐŽŵĂƚŽĨŽƌŵ ĚŝƐŽƌĚĞƌ KZ ƐŽŵĂƚŽĨŽƌŵ ĚŝƐŽƌĚĞƌ ƵŶƐƉĞĐŝĮĞĚ KZ ƐŽŵĂƚŽĨŽƌŵ ĂƵƚŽŶŽŵŝĐ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ KZ ƉĂŝŶ ĚŝƐŽƌĚĞƌ KZ Dh^ KZ &ŝďƌŽŵLJĂůŐŝĂ KZ ĐŚƌŽŶŝĐ ĨĂƟŐƵĞ ƐLJŶĚƌŽŵĞ KZ ŝƌƌŝƚĂďůĞ ďŽǁĞů ƐLJŶĚƌŽŵĞ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw