Proefschrift

ϯϱ 2 BMPT IN MUS: FEASIBILITY AND TREATMENT EFFECTS Table 3. ŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ĂŶĚ ǁŝƚŚŝŶ DWd ĂŶĚ h Ăƚ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ Žƌ ϯͲŵŽŶƚŚ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ĂŶĚ Ăƚ ϭϮͲŵŽŶƚŚ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ŐƌŽƵƉƐ͕ ϯͲŵŽŶƚŚ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ;ϵϱй /Ϳa ŝīĞƌĞŶĐĞ ǁŝƚŚŝŶ ŐƌŽƵƉƐ͕ ϯͲŵŽŶƚŚ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ;ϵϱй /Ϳď ŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ŐƌŽƵƉƐ͕ ϭϮͲŵŽŶƚŚ ĨŽůůŽǁͲ ƵƉ ;ϵϱй /Ϳa ŝīĞƌĞŶĐĞ ǁŝƚŚŝŶ ŐƌŽƵƉƐ͕ ϭϮ ŵŽŶƚŚ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ;ϵϱй /Ϳď BMPT (n = 16) UC (n с ϮϬͿ BMPT (n = 16) UC (n с ϮϬͿ ^LJŵƉƚŽŵ ƐĞǀĞƌŝƚLJ ;s ^Ϳc оϭ͘ ϭ ;оϮ͘ ϵ ƚŽ Ϭ͘ ϴͿ оϭ͘ ϳ ;оϯ͘ ϲ ƚŽ Ϭ͘ ϮͿ оϬ͘ ϰ ;оϭ͘ ϴ ƚŽ ϭ͘ ϬͿ оϮ͘ Ϭ ;оϯ͘ ϲ ƚŽ оϬ͘ ϯͿ оϮ͘ ϲ;оϰ͘ Ϭ ƚŽ оϭ͘ ϭͿ оϬ͘ ϯ ;оϮ͘ Ϭ ƚŽ ϭ͘ ϰͿ ^ŽŵĂƟnjĂƟŽŶc оϮ͘ Ϭ ;оϱ͘ Ϯ ƚŽ ϭ͘ ϮͿ оϮ͘ ϵ ;оϲ͘ Ϭ ƚŽ Ϭ͘ ϮͿ оϬ͘ ϴ ;оϮ͘ ϲ ƚŽ ϭ͘ ϬͿ оϰ͘ ϰ ;оϳ͘ ϱ ƚŽ оϭ͘ ϰͿ оϯ͘ ϵ ;оϲ͘ ϴ ƚŽ оϭ͘ ϬͿ Ϭ͘ ϲ ;оϭ͘ Ϭ ƚŽ Ϯ͘ ϮͿ ŝƐƚƌĞƐƐc оϭ͘ ϯ ;оϱ͘ ϭ ƚŽ Ϯ͘ ϰͿ оϮ͘ Ϯ ;оϱ͘ ϳ ƚŽ ϭ͘ ϯͿ оϭ͘ Ϭ ;оϯ͘ Ϯ ƚŽ ϭ͘ ϮͿ оϬ͘ ϴ ;оϱ͘ Ϯ ƚŽ ϯ͘ ϲͿ оϯ͘ ϭ ;оϳ͘ Ϯ ƚŽ Ϭ͘ ϵͿ оϮ͘ ϳ ;оϱ͘ ϳ ƚŽ Ϭ͘ ϰͿ ĞƉƌĞƐƐŝŽŶc Ϭ͘ ϯ ;оϬ͘ ϴ ƚŽ ϭ͘ ϯͿ Ϭ͘ ϭ ;оϭ͘ Ϯ ƚŽ ϭ͘ ϯͿ оϬ͘ ϭ ;оϬ͘ ϱ ƚŽ Ϭ͘ ϰͿ Ϭ͘ Ϯ ;оϬ͘ ϵ ƚŽ ϭ͘ ϯͿ оϬ͘ ϰ ;оϭ͘ ϳ ƚŽ Ϭ͘ ϵͿ оϬ͘ ϯ ;оϭ͘ ϯ ƚŽ Ϭ͘ ϳͿ ŶdžŝĞƚLJc оϬ͘ ϰ ;оϮ͘ ϭ ƚŽ ϭ͘ ϯͿ оϬ͘ ϲ ;оϭ͘ ϴ ƚŽ Ϭ͘ ϳͿ Ϭ͘ Ϭ ;оϭ͘ ϰ ƚŽ ϭ͘ ϰͿ оϬ͘ ϳ ;оϮ͘ ϯ ƚŽ ϭ͘ ϬͿ оϬ͘ ϯ ;оϭ͘ ϴ ƚŽ ϭ͘ ϮͿ Ϭ͘ ϰ ;оϬ͘ ϱ ƚŽ ϭ͘ ϯͿ ^LJŵƉƚŽŵƐ ŽĨ ŚLJƉĞƌǀĞŶƟůĂƟŽŶ ;E,>Ϳc оϮ͘ ϳ ;оϳ͘ Ϯ ƚŽ ϭ͘ ϴͿ оϮ͘ ϳ ;оϳ͘ ϭ ƚŽ ϭ͘ ϳͿ Ϭ͘ ϭ ;оϮ͘ Ϯ ƚŽ Ϯ͘ ϯͿ оϱ͘ ϳ ;оϭϬ͘ ϱ ƚŽ оϬ͘ ϴͿ оϱ͘ ϲ ;оϭϬ͘ Ϭ ƚŽ оϭ͘ ϭͿ Ϭ͘ ϭ ;оϮ͘ ϲ ƚŽ Ϯ͘ ϴͿ WŚLJƐŝĐĂů ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ;W ^ͿĚ оϱ͘ ϯ ;оϵ͘ ϵ ƚŽ оϬ͘ ϳͿ оϰ͘ ϭ ;оϳ͘ ϵ ƚŽ оϬ͘ ϯͿ ϭ͘ ϴ ;оϭ͘ Ϭ ƚŽ ϰ͘ ϱͿ Ϭ͘ Ϯ ;оϱ͘ ϱ ƚŽ ϱ͘ ϵͿ оϭ͘ ϴ ;оϲ͘ ϵ ƚŽ ϯ͘ ϰͿ оϬ͘ ϭ ;оϯ͘ ϲ ƚŽ ϯ͘ ϱͿ DĞŶƚĂů ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ;D ^ͿĚ ϰ͘ Ϭ ;оϬ͘ ϳ ƚŽ ϴ͘ ϳͿ Ϯ͘ Ϯ ;оϭ͘ ϵ ƚŽ ϲ͘ ϮͿ оϮ͘ Ϯ ;оϱ͘ ϱ ƚŽ ϭ͘ ϮͿ ϭ͘ ϳ ;оϰ͘ ϭ ƚŽ ϳ͘ ϰͿ ϭ͘ ϭ ;оϰ͘ ϱ ƚŽ ϲ͘ ϳͿ оϭ͘ ϯ ;оϲ͘ Ϯ ƚŽ ϯ͘ ϲͿ ,ĞĂůƚŚ ĐŚĂŶŐĞ оϳ͘ ϭ ;оϮϱ͘ Ϭ ƚŽ ϭϬ͘ ϴͿ ϲ͘ ϯ ;оϱ͘ Ϯ ƚŽ ϭϳ͘ ϳͿ ϭϴ͘ ϴ ;ϰ͘ ϲ ƚŽ ϯϮ͘ ϵͿ ϭϯ͘ ϯ ;оϲ͘ ϭ ƚŽ ϯϮ͘ ϴͿ Ϯϯ͘ ϰ ;ϳ͘ Ϭ ƚŽ ϯϵ͘ ϵͿ ϮϮ͘ ϱ ;ϰ͘ ϳ ƚŽ ϰϬ͘ ϯͿ 'ĞŶĞƌĂů ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ;D &ͿĚ Ϭ͘ Ϯ ;оϭ͘ ϯ ƚŽ ϭ͘ ϳͿ Ϭ͘ ϳ ;оϬ͘ ϵ ƚŽ Ϯ͘ ϯͿ Ϭ͘ Ϯ ;оϭ͘ ϭ ƚŽ ϭ͘ ϱͿ Ϭ͘ ϯ ;оϭ͘ ϭ ƚŽ ϭ͘ ϲͿ Ϭ͘ ϵ ;оϬ͘ ϴ ƚŽ Ϯ͘ ϲͿ Ϭ͘ ϰ ;оϬ͘ ϴ ƚŽ ϭ͘ ϱͿ a͗ E Ks ͕ ĨƵŶĐƟŽŶ ƐĐŽƌĞ ĂĚũƵƐƚĞĚ ĨŽƌ ďĂƐĞůŝŶĞ͖ ď͗ WĂŝƌĞĚ ƐĂŵƉůĞƐ TͲƚĞƐƚ͖ Đ͗ EĞŐĂƟǀĞ ƐĐŽƌĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͖ Ě͗ WŽƐŝƟǀĞ ƐĐŽƌĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw