Proefschrift

ϰϰ 3 CHAPTER 3 ABSTRACT BACKGROUND DĞĚŝĐĂůůLJ ƵŶĞdžƉůĂŝŶĞĚ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ;Dh^Ϳ ĂƌĞ ŚŝŐŚůLJ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ĂŶĚ ƉŽƐĞ Ă ďƵƌĚĞŶ ďŽƚŚ ŽŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ ŽŶ ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘ /Ŷ Ă ƉŝůŽƚ ƐƚƵĚLJ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉLJ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ďLJ ƐƉĞĐŝĂůŝnjĞĚ ƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ Dh^ ƐŚŽǁĞĚ ƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ƌĞƐƵůƚƐ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ ƉĂƟĞŶƚ͛ Ɛ ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚLJ͕ ĨĞĂƐŝďŝůŝƚLJ ĂŶĚ ĞīĞĐƚƐ ŽŶ ƐLJŵƉƚŽŵƐ͘ dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚLJ ŝƐ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ ǁŚĞƚŚĞƌ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉLJ ďLJ ƐƉĞĐŝĂůŝnjĞĚ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ĞdžĞƌĐŝƐĞ ƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ŝƐ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽ ĨƌĞƋƵĞŶƚůLJ ĐŽŶƐƵůƚ ƚŚĞŝƌ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ ;'WͿ ǁŝƚŚ Dh^͘ METHODS ƌĂŶĚŽŵŝnjĞĚ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ƚƌŝĂů ǁŝƚŚ ĂŶ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŝŶ ƉƌŝŵĂƌLJ ĐĂƌĞ ǁŝƚŚ ϭϱϴ ƉĂƟĞŶƚƐ ϭϴ LJĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽůĚĞƌ ĨƌĞƋƵĞŶƚůLJ ĐŽŶƐƵůƟŶŐ ƚŚĞŝƌ 'W ǁŝƚŚ Dh^͘ WĂƟĞŶƚƐ ǁŝůů ďĞ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉLJ ŝŶ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ Žƌ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ ŽŶůLJ͘ WƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉLJ ŝƐ Ă ŵƵůƟͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ĂŶĚ ƚĂŝůŽƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͕ ĂŝŵŝŶŐ ƚŽ ĞŵƉŽǁĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ďLJ ĂƉƉůLJŝŶŐ ƉƐLJĐŚŽͲĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ƌĞůĂdžĂƟŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ ŵŝŶĚĨƵůŶĞƐƐ͕ ĐŽŐŶŝƟǀĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂŶĚͬ Žƌ ŐƌĂĚĞĚ ĂĐƟǀŝƚLJ͘ WĂƟĞŶƚƐ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉLJ ƌĞĐĞŝǀĞ ϲ ƚŽ ϭϮ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉLJ͕ ŽĨ ϯϬͲϰϱ ŵŝŶ ĞĂĐŚ͕ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ďLJ Ă ƐƉĞĐŝĂůŝnjĞĚ ĞdžĞƌĐŝƐĞ Žƌ ƉŚLJƐŝĐĂů ƚŚĞƌĂƉŝƐƚ͘ WƌŝŵĂƌLJ ŽƵƚĐŽŵĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ŝƐ ƉĂƟĞŶƚͲƐƉĞĐŝĮĐ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĂŶĚ ĚŝƐĂďŝůŝƚLJ͕ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ WĂƟĞŶƚͲ^ƉĞĐŝĮĐ &ƵŶĐƟŽŶĂů ^ĐĂůĞ ;W^&^Ϳ͘ ^ĞĐŽŶĚĂƌLJ ŽƵƚĐŽŵĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂƌĞ ƐLJŵƉƚŽŵ ƐĞǀĞƌŝƚLJ͕ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ ĨƌĞƋƵĞŶĐLJ ĂŶĚ ƌĞĨĞƌƌĂůƐ ƚŽ ƐĞĐŽŶĚĂƌLJ ĐĂƌĞ͕ ƉĂƟĞŶƚ ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͕ ƋƵĂůŝƚLJ ŽĨ ůŝĨĞ ĂŶĚ ĐŽƐƚƐ͘ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ǁŝůů ďĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ Ăƚ ďĂƐĞůŝŶĞ͕ ĂŶĚ ĂŌĞƌ ϰ ĂŶĚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ Ŷ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ƚŚĞ ƚƌŝĂů ǁŝůů ďĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĨƌŽŵ Ă ƐŽĐŝĞƚĂů ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ ǁŝƚŚ ƋƵĂůŝƚLJͲĂĚũƵƐƚĞĚ ůŝĨĞ LJĞĂƌƐ ;Y >zƐͿ ĂƐ ŽƵƚĐŽŵĞ ŵĞĂƐƵƌĞ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ Ă ŵŝdžĞĚͲŵĞƚŚŽĚƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ǁŝůů ďĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ͘ DISCUSSION tĞ ĞdžƉĞĐƚ ƚŚĂƚ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉLJ ŝŶ ƉƌŝŵĂƌLJ ĐĂƌĞ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽ ĨƌĞƋƵĞŶƚůLJ ĂƩĞŶĚ ƚŚĞ 'W ĨŽƌ Dh^ ǁŝůů ŝŵƉƌŽǀĞ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ĂŶĚ ĚĂŝůLJ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĂŶĚ ĚŝƐĂďŝůŝƚLJ͕ ǁŚŝůĞ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ ĨƌĞƋƵĞŶĐLJ ĂŶĚ ƌĞĨĞƌƌĂůƐ ƚŽ ƐĞĐŽŶĚĂƌLJ ĐĂƌĞ͘ tĞ ĞdžƉĞĐƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉLJ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ǀĂůƵĞ ĨŽƌ ŵŽŶĞLJ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ Dh^͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw