Proefschrift

ϱϲ 3 CHAPTER 3 ĂůĐƵůĂƟŽŶƐ ŽĨ ƐĂŵƉůĞ ƐŝnjĞ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ Ă ŵŝŶŝŵĂůůLJ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ;ŵƌĚͿ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ĂƌŵƐ ŽĨ ϭ ƉŽŝŶƚ ŽŶ ƚŚĞ W^&^ ;ƌĂŶŐĞ ϬͲϭϬͿ ;ϯϮͿ͕ ǁŝƚŚ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞǀŝĂƟŽŶ ;ƐĚͿ ŽĨ Ϯ ƉŽŝŶƚƐ͕ ǁŝƚŚ ĂŶ ĂůƉŚĂ ŽĨ Ϭ͘ Ϭϱ ĂŶĚ Ă ƉŽǁĞƌ ŽĨ Ϭ͘ ϴϬ͘ tŝƚŚ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ĚƌŽƉŽƵƚ ƌĂƚĞ ŽĨ ϮϬй ĂŌĞƌ ŽŶĞ LJĞĂƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϳϵ ƉĂƟĞŶƚƐ ƉĞƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ Ăƌŵ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ͘ tŝƚŚ ƚŚŝƐ ƐĂŵƉůĞ ƐŝnjĞ͕ ǁĞ ĐĂŶ ĂůƐŽ ĚĞƚĞĐƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ƐLJŵƉƚŽŵ ƐĞǀĞƌŝƚLJ ;ŵĞĂƐƵƌĞĚ ŽŶ Ă sŝƐƵĂů ŶĂůŽŐƵĞ ^ĐĂůĞ ;s ^Ϳ͖ ŵƌĚ с ϭ͘ ϯ͖ ƐĚ с Ϯ͘ ϲͿ ĂŶĚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ ;ŵƌĚ с ϯ͖ ƐĚ с ϰͿ͘ RECRUITMENT OF STUDY PARTICIPANTS dŚĞ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝůů ďĞ ƌĞĐƌƵŝƚĞĚ ĨƌŽŵ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂĚĞŵŝĐ EĞƚǁŽƌŬ ŽĨ 'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ sh DĞĚŝĐĂů ĞŶƚĞƌ ; E,ͲshŵĐͿ͕ ƚŚĞ ĐĂĚĞŵŝĐ 'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟĐĞƐ EĞƚǁŽƌŬ ĐĂĚĞŵŝĐ DĞĚŝĐĂů ĞŶƚĞƌ ; ,EͲ D Ϳ ĂŶĚ ƚŚĞ ZĂĚďŽƵĚ hŶŝǀĞƌƐŝƚLJ DĞĚŝĐĂů ĞŶƚĞƌ ĐĂĚĞŵŝĐ 'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟĐĞƐ EĞƚǁŽƌŬ ;ZĂĚďŽƵĚƵŵĐͲ ,EͿ͘ /Ĩ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝŶĐůƵƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƉƌŽǀĞƐ ƚŽ ďĞ ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ ǁĞ ǁŝůů ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŽƚŚĞƌ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ;ŝŶ ĂŶĚ ĂƌŽƵŶĚ ŵƐƚĞƌĚĂŵ ĂŶĚ EŝũŵĞŐĞŶͿ͘ ůŝŐŝďůĞ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝůů ďĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ďLJ Ă ƐĞĂƌĐŚ ƐƚƌĂƚĞŐLJ ƚŚĂƚ ƐĞůĞĐƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŵĞĚŝĐĂů ƌĞĐŽƌĚƐ ƚŚŽƐĞ ƉĂƟĞŶƚƐ ;ĂŐĞĚ ϭϴ ƚŽ ϴϬͿ ǁŚŽ ǀŝƐŝƚĞĚ ƚŚĞŝƌ 'W ĨƌĞƋƵĞŶƚůLJ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ƚǁŽ LJĞĂƌƐ ǁŝƚŚ Dh^͕ ďĂƐĞĚ ŽŶ Ă ůŝƐƚ ŽĨ Ϯϯ ƵŶĞdžƉůĂŝŶĞĚ ƉŚLJƐŝĐĂů ĐŽŵƉůĂŝŶƚƐ ĐŽŵƉŽƐĞĚ ďLJ ZŽďďŝŶƐ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϳͿ͘ WĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽ ǀŝƐŝƚĞĚ ƚŚĞŝƌ 'W ƚǁŝĐĞ Žƌ ŵŽƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ŵŽŶƚŚƐ ǁŝƚŚ ŽŶĞ Žƌ ŵŽƌĞ ZŽďďŝŶƐ >ŝƐƚ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ĂƌĞ ĞůŝŐŝďůĞ͘ dĂďůĞ ϭ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ ZŽďďŝŶƐ >ŝƐƚ ǁŝƚŚ Ϯϯ ƉŚLJƐŝĐĂů ĐŽŵƉůĂŝŶƚƐ͘ dŚĞ 'W ǁŝůů ƐĐƌĞĞŶ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ůŝƐƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ĨƌĞƋƵĞŶƚůLJ ĂƩĞŶĚŝŶŐ ŐƌŽƵƉ ƉĂƟĞŶƚƐ ĨŽƌ ƉŽƚĞŶƟĂů ĞdžĐůƵƐŝŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ĂŶĚͬ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƉĞƌƟŶĞŶƚ ƌĞĂƐŽŶƐ ĨŽƌ ŶŽƚ ŝŶǀŝƟŶŐ ƚŚĞŵ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ Ă ƚĞƌŵŝŶĂů ĚŝƐĞĂƐĞ Žƌ ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƵƚĐŚ ůĂŶŐƵĂŐĞ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƐĞĂƌĐŚ ƐƚƌĂƚĞŐLJ͕ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ 'WƐ ǁŝůů ďĞ ĂƐŬĞĚ ƚŽ ĞŶƌŽů ĞůŝŐŝďůĞ Dh^ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽ ĂƌĞ ŶŽƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ůŝƐƚ͘ dŚĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂŶĚ ƐĐƌĞĞŶĞĚ ƉŽƚĞŶƟĂů ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ŶŽƚ ŵĞĞƟŶŐ ĞdžĐůƵƐŝŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ǁŝůů ďĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚ ďLJ ƚŚĞŝƌ 'W ǁŚŽ ƐĞŶĚƐ ƚŚĞŵ Ă ƉĂĐŬĂŐĞ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ Ă ůĞƩĞƌ ǁŝƚŚ ďƌŝĞĨ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƐƚƵĚLJ͕ ƚŚĞ WĂƟĞŶƚ ,ĞĂůƚŚ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ;W,YͲϭϱͿ͕ Ă ďƌŝĞĨ ĐŽŶƐĞŶƚ ĨŽƌŵ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ ŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƐƚƵĚLJ ĂŶĚ ĂŶ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ƌĞƚƵƌŶ ĞŶǀĞůŽƉĞ͘ dŚĞ W,YͲϭϱ ŝƐ Ă ĨƌĞƋƵĞŶƚůLJ ƵƐĞĚ ĂŶĚ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ĂďŽƵƚ ƉŚLJƐŝĐĂů ƐLJŵƉƚŽŵƐ ;ϮϵͿ͘ /ƚ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ ϭϱ ŝƚĞŵƐ͕ ĞĂĐŚ ŽĨ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ďĞ ƐĐŽƌĞĚ ĨƌŽŵ Ϭ ;͚ ŶŽƚ ďŽƚŚĞƌĞĚ Ăƚ Ăůů͛ Ϳ ƚŽ Ϯ ;͚ ďŽƚŚĞƌĞĚ Ă ůŽƚ͛ Ϳ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ Ă ƚŽƚĂů ƐĐŽƌĞ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ Ϭ ƚŽ ϯϬ͘ ,ŝŐŚĞƌ ƐĐŽƌĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŚŝŐŚĞƌ ƐŽŵĂƟĐ ƐLJŵƉƚŽŵ ƐĞǀĞƌŝƚLJ͘ ^ĐŽƌĞƐ ŽĨ ϱ͕ ϭϬ ĂŶĚ ϭϱ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ĐƵƚͲŽī ƉŽŝŶƚƐ ĨŽƌ ůŽǁ͕ ŵĞĚŝƵŵ ĂŶĚ ŚŝŐŚ ƐŽŵĂƟĐ ƐLJŵƉƚŽŵ ƐĞǀĞƌŝƚLJ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůLJ ;ϮϴͿ͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw