Proefschrift

ϳϱ 4 CORPUS STUDY: EFFECTIVENESS ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƉĂĐŬĂŐĞ ďLJ ŵĂŝů ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ 'W͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ Ă ĐŽŶƐĞŶƚ ĨŽƌŵ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƚŚĞŝƌ ŶĂŵĞ ĂŶĚ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͕ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ ŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƐƚƵĚLJ ĂŶĚ ƚŚĞ W,YͲϭϱ͘ dŚĞ W,YͲϭϱ ŝƐ Ă ĨƌĞƋƵĞŶƚůLJ ƵƐĞĚ ĂŶĚ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ĂďŽƵƚ ƉŚLJƐŝĐĂů ƐLJŵƉƚŽŵƐ ;Ϯϰ͕ ϮϱͿ͘ WĂƟĞŶƚƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŝŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚƵĚLJ ǁŝƚŚ Ă W,YͲϭϱ ƐĐŽƌĞ ŽĨ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϱ ;ůŽǁ ůĞǀĞů ŽĨ ƐLJŵƉƚŽŵ ƐĞǀĞƌŝƚLJͿ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĞdžƚĞŶƐŝǀĞ ƐƚƵĚLJ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂŶ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĐŽŶƐĞŶƚ ĨŽƌŵ͘ hƉŽŶ ƌĞĐĞŝƉƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐŝŐŶĞĚ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĐŽŶƐĞŶƚ ĨŽƌŵ͕ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĂŶ ĞŵĂŝů ǁŝƚŚ Ă ůŝŶŬ ƚŽ ƚŚĞ ǁĞďͲďĂƐĞĚ ďĂƐĞůŝŶĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͕ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉŝƐƚ͕ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƉƌŽƚŽĐŽů dŚĞ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉLJ ǁĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚ ďLJ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ǁŝƚŚ ƐƉĞĐŝĂů ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝŶ W^^͕ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƵƚĐŚ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ŽĨ džĞƌĐŝƐĞ dŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ;ϭϰͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ƵƚĐŚ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ĨŽƌ WƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐƐ ŝŶ WŚLJƐŝĐĂů dŚĞƌĂƉLJ ;ϭϯͿ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůLJ͘ /ƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĞůĞŵĞŶƚƐ͗ ƉƐLJĐŚŽĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ƌĞůĂdžĂƟŽŶ ƚŚĞƌĂƉLJ ĂŶĚ ŵŝŶĚĨƵůŶĞƐƐ͕ ĐŽŐŶŝƟǀĞͲďĞŚĂǀŝŽƌĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂŶĚ ĂĐƟǀĂƟŶŐ ƚŚĞƌĂƉLJ͘ ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƚŚĞƌĂƉLJ ƐĞƐƐŝŽŶƐ͕ ƚŚĞ ƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ĞdžƉůŽƌĞƐ ƐŽŵĂƟĐ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞƐ ƚŚĞ ƉŚLJƐŝĐĂů͕ ĐŽŐŶŝƟǀĞ͕ ĞŵŽƟŽŶĂů͕ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ͘ dŚĞ ŽǀĞƌĂůů Ăŝŵ ŽĨ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŝƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƉĂƟĞŶƚƐ͛ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ďLJ ƐƟŵƵůĂƟŶŐ ƐĞůĨͲƌĞŐƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ ƚŽ ƌĞŐĂŝŶ ĐŽŶƚƌŽů ŽǀĞƌ ŽǁŶ ŚĞĂůƚŚ ;ϮϮͿ͘ dŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ĐŽŶƐŝƐƚĞĚ ŽĨ ϲ ƚŽ ϭϮ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ϯϬͲϰϱ ŵŝŶ ŽǀĞƌ Ă ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ϰ ƚŽ ϱ ŵŽŶƚŚƐ͕ ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ĂŶĚ ƐĞǀĞƌŝƚLJ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ͛ Ɛ ƐLJŵƉƚŽŵƐ͘ WƌŝŽƌ ƚŽ ƐƚĂƌƟŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ KZWh^ ƐƚƵĚLJ͕ ƚŚĞ ƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ;ŶсϯϰͿ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ĂŶ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ W^^ ;ϮϵͿ ĂŶĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƚǁŽ ϰͲŚŽƵƌ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ;DtͿ ĂŶĚ Ă ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ƉŚLJƐŝĐĂů ƚŚĞƌĂƉŝƐƚ ƐƉĞĐŝĂůŝnjĞĚ ŝŶ W^^ ǁŚŽ ǁĂƐ ŶŽƚ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌŝĂů͘ dŚĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞĚ ŽĨ ĂŶ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ KZWh^ ƐƚƵĚLJ ĂŶĚ Ă ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĞĚ KZWh^ ƐƚƵĚLJ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƉƌŽƚŽĐŽů͘ dŚĞ ƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĂŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ŵĂŶƵĂů ĚĞƐĐƌŝďŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞƐƐŝŽŶƐ͘ ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ǁĞƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĞĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƉƌŽƚŽĐŽů͕ ƚŚĞLJ ǁĞƌĞ ĂůůŽǁĞĚ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ ƚŚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚLJ͕ ĨƌĞƋƵĞŶĐLJ ĂŶĚ ŽƌĚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ƉƐLJĐŚŽƐŽŵĂƟĐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ ƉĞƌƐŽŶĂůŝnjĞĚ ĐĂƌĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ƉĂƟĞŶƚ͘ hƐƵĂů ĐĂƌĞ WĂƟĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ƵƐƵĂů ĐĂƌĞ ŐƌŽƵƉ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĐĂƌĞ ĂƐ ƵƐƵĂů ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďLJ ƚŚĞŝƌ 'W ĂŶĚ ĂŶLJ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ƚŚĞLJ ǁĞƌĞ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ͕ ǁŝƚŚŽƵƚ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ͘ dƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ Ăƚ ďĂƐĞůŝŶĞ͕ ĂŶĚ ϱͲ ĂŶĚ ϭϮͲŵŽŶƚŚƐ ĂŌĞƌ ďĂƐĞůŝŶĞ͘ dŚĞ ƉƌŝŵĂƌLJ ŽƵƚĐŽŵĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ǁĂƐ ƉĂƟĞŶƚ͛ Ɛ ůĞǀĞů ŽĨ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ͕ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ WĂƟĞŶƚͲ ^ƉĞĐŝĮĐ ŽŵƉůĂŝŶƚƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ;W^ Ϳ ;ϯϬͿ͕ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ ĐŚŽŽƐĞƐ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ŚĞͬ ƐŚĞ ƉĞƌĐĞŝǀĞƐ ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ͕ ƌĂƚĞĚ ŽŶ ĂŶ ϭϭͲƉŽŝŶƚ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw