Proefschrift

97 4 CORPUS STUDY: EFFECTIVENESS ^&Ͳϯϲ WŚLJƐŝĐĂů ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ŐƌŽƵƉ DĞĂŶ ;ƐĚͿ ŽŶƚƌŽů ŐƌŽƵƉ DĞĂŶ ;ƐĚͿ ƌƵĚĞ ĂŶĂůLJƐĞƐ ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐa ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐď ĂƐĞůŝŶĞ ϱϮ͘ ϯϮ ;Ϯϲ͘ ϭϵͿ ϱϳ͘ ϴϴ ;Ϯϯ͘ ϰϮͿ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϱ ŵŽŶƚŚƐ ϲϬ͘ ϵϭ ;Ϯϰ͘ ϭϱͿ ϲϬ͘ ϲϭ ;ϮϮ͘ ϬϲͿ ϯ͘ ϵϲ ;Ͳϭ͘ ϭϳ ƚŽ ϵ͘ ϭϬͿ Ϭ͘ ϭϯ ϰ͘ ϯϴ ;ͲϬ͘ ϳϵ ƚŽ ϵ͘ ϱϱͿ Ϭ͘ ϭϬ ϯ͘ ϳϳ ;Ͳϭ͘ ϯϴ ƚŽ ϴ͘ ϵϮͿ Ϭ͘ ϭϱ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ϱϴ͘ ϴϬ ;Ϯϴ͘ ϳϳͿ ϲϰ͘ ϵϰ ;Ϯϯ͘ ϳϳͿ Ͳϭ͘ ϯϯ ;Ͳϲ͘ ϱϮ ƚŽ ϯ͘ ϴϱͿ Ϭ͘ ϲϭ ͲϬ͘ ϴϵ ;Ͳϲ͘ ϭϮ ƚŽ ϰ͘ ϯϰͿ Ϭ͘ ϳϰ Ͳϭ͘ ϰϯ ;Ͳϲ͘ ϲϱ ƚŽ ϯ͘ ϳϴͿ Ϭ͘ ϱϵ KǀĞƌĂůů ĞīĞĐƚ Ŷͬ Ă Ŷͬ Ă ϭ͘ ϯϳ ;Ͳϯ͘ ϭϳ ƚŽ ϱ͘ ϵϭͿ Ϭ͘ ϱϱ ϭ͘ ϴϭ ;ͲϮ͘ ϳϴ ƚŽ ϲ͘ ϯϵͿ Ϭ͘ ϰϰ ϭ͘ Ϯϯ ;Ͳϯ͘ ϯϯ ƚŽ ϱ͘ ϳϵͿ Ϭ͘ ϱϵ ^&Ͳϯϲ ZŽůĞ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ƉŚLJƐŝĐĂů /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ŐƌŽƵƉ DĞĂŶ ;ƐĚͿ ŽŶƚƌŽů ŐƌŽƵƉ DĞĂŶ ;ƐĚͿ ƌƵĚĞ ĂŶĂůLJƐĞƐ ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐa ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐď ĂƐĞůŝŶĞ ϭϲ͘ ϯϳ ;Ϯϴ͘ ϲϱͿ Ϯϯ͘ Ϯϰ ;ϯϱ͘ ϭϬͿ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϱ ŵŽŶƚŚƐ ϯϲ͘ Ϭϰ ;ϰϬ͘ ϲϲͿ ϯϴ͘ ϳϮ ;ϰϬ͘ ϲϲͿ ϭ͘ ϯϰ ;Ͳϵ͘ ϵϯ ƚŽ ϭϮ͘ ϲϭͿ Ϭ͘ ϴϭ ϯ͘ ϳϭ ;Ͳϳ͘ ϰϰ ƚŽ ϭϰ͘ ϴϱͿ Ϭ͘ ϱϭ Ϯ͘ ϲϳ ;Ͳϴ͘ ϯϳ ƚŽ ϭϯ͘ ϳϭͿ Ϭ͘ ϲϰ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ϰϭ͘ ϬϬ ;ϰϮ͘ ϲϰͿ ϯϳ͘ ϭϵ ;ϰϬ͘ ϱϲͿ ϴ͘ ϯϮ ;Ͳϯ͘ Ϭϳ ƚŽ ϭϵ͘ ϳϭͿ Ϭ͘ ϭϱ ϭϭ͘ Ϯϳ ;ͲϬ͘ Ϭϱ ƚŽ ϮϮ͘ ϱϴͿ Ϭ͘ Ϭϱ ϭϬ͘ ϯϰ ;ͲϬ͘ ϴϳ ƚŽ Ϯϭ͘ ϱϲͿ Ϭ͘ Ϭϳ KǀĞƌĂůů ĞīĞĐƚ Ŷͬ Ă Ŷͬ Ă ϰ͘ ϳϳ ;Ͳϰ͘ ϳϯ ƚŽ ϭϰ͘ ϮϳͿ Ϭ͘ ϯϮ ϳ͘ ϰϬ ;Ͳϭ͘ ϵϵ ƚŽ ϭϲ͘ ϳϴͿ Ϭ͘ ϭϮ ϲ͘ ϰϭ ;ͲϮ͘ ϴϲ ƚŽ ϭϱ͘ ϲϴͿ Ϭ͘ ϭϳ ^&Ͳϯϲ ZŽůĞ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĞŵŽƟŽŶĂů /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ŐƌŽƵƉ DĞĂŶ ;ƐĚͿ ŽŶƚƌŽů ŐƌŽƵƉ DĞĂŶ ;ƐĚͿ ƌƵĚĞ ĂŶĂůLJƐĞƐ ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐa ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐď ĂƐĞůŝŶĞ ϯϱ͘ ϳϭ ;ϰϭ͘ ϵϳͿ ϰϯ͘ ϭϰ ;ϰϮ͘ ϬϱͿ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϱ ŵŽŶƚŚƐ ϱϬ͘ ϲϱ ;ϰϭ͘ ϳϱͿ ϱϭ͘ ϮϮ ;ϰϮ͘ ϲϮͿ Ϭ͘ ϵϮ ;Ͳϭϭ͘ ϮϮ ƚŽ ϭϯ͘ ϬϱͿ Ϭ͘ ϴϴ Ϯ͘ ϯϴ ;Ͳϵ͘ ϴϯ ƚŽ ϭϰ͘ ϱϴͿ Ϭ͘ ϳϬ ϭ͘ ϲϱ ;ͲϭϬ͘ ϱϰ ƚŽ ϭϯ͘ ϴϰͿ Ϭ͘ ϳϵ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ϱϯ͘ ϯϯ ;ϰϮ͘ ϬϵͿ ϱϰ͘ ϭϳ ;ϰϮ͘ ϱϱͿ ϭ͘ ϰϵ ;ͲϭϬ͘ ϳϵ ƚŽ ϭϯ͘ ϳϳͿ Ϭ͘ ϴϭ ϯ͘ ϯϮ ;Ͳϵ͘ Ϭϴ ƚŽ ϭϱ͘ ϳϮͿ Ϭ͘ ϲϬ Ϯ͘ ϳϴ ;Ͳϵ͘ ϲϭ ƚŽ ϭϱ͘ ϭϳͿ Ϭ͘ ϲϲ KǀĞƌĂůů ĞīĞĐƚ Ŷͬ Ă Ŷͬ Ă ϭ͘ ϮϬ ;Ͳϴ͘ ϳϬ ƚŽ ϭϭ͘ ϬϵͿ Ϭ͘ ϴϭ Ϯ͘ ϴϰ ;Ͳϳ͘ ϭϴ ƚŽ ϭϮ͘ ϴϱͿ Ϭ͘ ϱϴ Ϯ͘ ϮϬ ;Ͳϳ͘ ϴϬ ƚŽ ϭϮ͘ ϮϭͿ Ϭ͘ ϲϲ ^&Ͳϯϲ ^ŽĐŝĂů ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ŐƌŽƵƉ DĞĂŶ ;ƐĚͿ ŽŶƚƌŽů ŐƌŽƵƉ DĞĂŶ ;ƐĚͿ ƌƵĚĞ ĂŶĂůLJƐĞƐ ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐa ĚũƵƐƚĞĚ ĂŶĂůLJƐĞƐď ĂƐĞůŝŶĞ ϰϵ͘ Ϯϲ ;Ϯϯ͘ ϴϳͿ ϱϮ͘ ϱϬ ;Ϯϱ͘ ϮϭͿ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϵϱй / ƉͲǀĂůƵĞ ϱ ŵŽŶƚŚƐ ϲϬ͘ ϱϱ ;Ϯϱ͘ ϬϭͿ ϱϵ͘ ϰϱ ;Ϯϯ͘ ϮϬͿ Ϯ͘ Ϯϭ ;Ͳϰ͘ ϳϮ ƚŽ ϵ͘ ϭϰͿ Ϭ͘ ϱϯ ϰ͘ Ϭϵ ;ͲϮ͘ ϴϭ ƚŽ ϭϬ͘ ϵϴͿ Ϭ͘ Ϯϰ ϯ͘ ϴϬ ;Ͳϯ͘ ϭϰ ƚŽ ϭϬ͘ ϳϯͿ Ϭ͘ Ϯϴ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ϱϵ͘ ϬϬ ;Ϯϳ͘ ϳϳͿ ϱϵ͘ ϴϰ ;Ϯϰ͘ ϲϲͿ Ϭ͘ ϰϰ ;Ͳϲ͘ ϱϲ ƚŽ ϳ͘ ϰϱͿ Ϭ͘ ϵϬ Ϯ͘ ϱϳ ;Ͳϰ͘ ϰϰ ƚŽ ϵ͘ ϱϴͿ Ϭ͘ ϰϳ Ϯ͘ ϯϮ ;Ͳϰ͘ ϳϯ ƚŽ ϵ͘ ϯϳͿ Ϭ͘ ϱϮ KǀĞƌĂůů ĞīĞĐƚ Ŷͬ Ă Ŷͬ Ă ϭ͘ ϯϰ ;Ͳϰ͘ ϰϳ ƚŽ ϳ͘ ϭϲͿ Ϭ͘ ϲϱ ϯ͘ ϯϱ ;ͲϮ͘ ϰϱ ƚŽ ϵ͘ ϭϰͿ Ϭ͘ Ϯϲ ϯ͘ Ϭϴ ;ͲϮ͘ ϳϳ ƚŽ ϴ͘ ϵϮͿ Ϭ͘ ϯϬ Appendix A. ŽŶƟŶƵĞĚ͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw